دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

جدول 1-1: اختصار ی نتایج تحقیقات انجام شده در ارتباط با سرمایه فکری 12

جدول 1-2: تعاریف ارائه شده از سرمایه فکری 28

جدول 2-2 : بعضی طبقه بندی های ارائه شده سرمایه فکری 30

جدول 3-2 : مقایسه ارزش گذاری سرمایه های فکری(رودو ولیرت) 44

جدول 1-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرها تحت، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع برای متغیر وابسته 91

جدول 2-4: شاخص های توصیف کننده متغیرها تحت، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع برای متغیر مستقل 92

جدول 3-4:  آزمون کلموگروف اسمیرونوف- متغیر وابسته 95

جدول 4-4 : ضریب همبستگی و سطح معنی داری و تعداد داده ها بین دو متغیر سرمایه فیزیکی و ریسک سیستماتیک 97

جدول 5-4: ضریب همبستگی ،‌ضریب تعیین و آزمون دوربین واتسون و سطح معنی داری سرمایه فیزیکی و ریسک سیستماتیک 97

جدول 6-4 : ضریب همبستگی و سطح معنی داری و تعداد داده ها بین دو متغیر سرمایه ساختاری و ریسک سیستماتیک 98

جدول 7-4 : ‌ضریب همبستگی ،‌ضریب تعیین و آزمون دوربین واتسون و سطح معنی داری سرمایه ساختاری و ریسک سیستماتیک 99

جدول 8-4 : ضریب همبستگی و سطح معنی داری و تعداد داده ها بین دو متغیر سرمایه انسانی و ریسک سیستماتیک 100

جدول 9-4: ‌ضریب همبستگی ،‌ضریب تعیین و آزمون دوربین واتسون و سطح معنی داری سرمایه انسانی و ریسک سیستماتیک 101

جدول 10-4: ‌ واکاوی واریانس رگرسیونبرای سرمایه انسانی و ریسک سیستماتیک ANOVA 101

جدول 11-4:‌ ضرایب معادله رگرسیون برای سرمایه  انسانی و ریسک سیستماتیک 102

جدول 12-4: ضریب همبستگی ،‌ضریب تعیین و آزمون دوربین واتسون و سطح معنی داری سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک 106

جدول 13-4:‌ واکاوی واریانس رگرسیون برای متغیر سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک ANOVA 107

جدول 14-4 :‌ ضرایب معادله رگرسیون برای متغیر سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک 107

جدول 15-4: ‌ضریب همبستگی ،‌ضریب تعیین و آزمون دوربین واتسون و سطح معنی داری بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک با تأثیرگذاری متغیرتعدیلی اندازه شرکت 111

جدول 16-4 : یافته های حاصل از مطالعه فرضیه ها 112

 

نمودار 1-1 :  مدل مفهومی پژوهش 13

نمودار 1-2 :  طرح ارزش اسکاندیا 33

نمودار 2-2: طبقه بندی سویبی از طریق چهارچوب ناظر دارایی نامشهود 35

نمودار 3-2: چهارچوب کارت امتیازی متوازن 36

نمودار  4-2 : انواع ریسک 52

نمودار 5-2 طبقه بندی معیارهای کمی ریسک (رتبه بندی براساس پیچیدگی محاسبه) 55

نمودار 6-2 : ریسک سیستماتیک 56

نمودار 1-3 مدل تحلیلی پژوهش 76

نمودار 1-4 : ‌آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 103

نمودار 2-4:‌ خط و معادله رگرسیون 104

نمودار 3-4: چگونگی ارتباط بین پاسخ ها و باقی مانده ها 105

نمودار 4-4 : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 108

نمودار 5-4:‌ خط و معادله رگرسیون 109

نمودار 6-4: چگونگی ارتباط بین پاسخ ها و باقی مانده ها 110

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی :

شناسایی ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

مطالعه اینکه اندازه شرکت بر روابط سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک تأثیرگذار می باشد

اهداف فرعی :

3- شناسایی ارتباط بین سرمایه فیزیکی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

4- شناسایی ارتباط بین سرمایه انسانی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

5- شناسایی ارتباط بین سرمایه ساختاری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

7-1- سؤال های پژوهش :

 

سوال اصلی 1 :

 

آیا بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

سوال های فرعی :

1- آیا بین سرمایه فیزیکی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

2- آیا بین سرمایه ساختاری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

3- آیا بین سرمایه انسانی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

سوال اصلی 2 :

آیا اندازه شرکت بر روابط سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک تأثیرگذار می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران با فرمت ورد