دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

اظهار مسأله پژوهش

امروزه برای فراهم کردن حداکثر شرایط لازم برای دستیابی به اهداف و استراتژی ها، سازمانها نه تنها بایستی دارایی های نامشهود خود را شناسایی، اندازه گیری و مدیریت کنند بلکه بایستی همواره کوشش کنند تا این گونه دارایی ها را بطور مستمر ارتقا و بهبود بخشند. واقعیت این می باشد که سازمانهایی که نتوانند دارایی های دانشی خود را بطور مستمر ارتقا دهند، بقاء خود را با خطر از دست دادن و فنای خود، مبادله خواهند نمود.سرمایه فکری یک دانش سازمانی وسیع و گسترده می باشد که مخصوص و منحصر به فرد، برای هر سازمان می باشد که به آن اجازه می دهد که به گونه پیوسته خود را با شرایط در حال تغییر انطباق دهد. سرمایه فکری به دلیل اهمیت عناصر تشکیل دهنده آن سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری تأثیر قابل توجهی بر عملکرد سازمانها خواهد داشت.(زاهدی،م و لطفی زاده،ف.1389،39-63). از طرفی ریسک یعنی  هر پدیده ای که بتواند نتیجه حاصل از آن چیز که سرمایه گذار انتظار دارد را منحرف سازد.ریسک به دونوع نظری تقسیم بندی می گردد 1-توجه بنیادی : 1-1ریسک های مالی (بازار سرمایه)، ریسک های تجاری(بازار محصول). 2-1 ریسک های مالی ، ریسک های غیر مالی 2- توجه نظریه جدید پرتفوی : ریسک های سیستماتیک ، ریسک های غیر سیستماتیک(راعی و سعیدی، 1385، 93).

طبق دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت، سرمایه فکری منابع مهمی هستند که شرکت ها را قادر به ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی برتر می نمایند.اندازه گیری سرمایه فکری به گونه کامل و دقیق، می تواند ارزش و عملکرد شرکتها را اندازه گیری کند زیرا در یک جامعه مبتنی بر دانش ، دانش بخش مهمی از ارزش یک کالا و نیز بخش مهمی از ثروت یک شرکت را تشکیل می دهد، و در نهایت بایستی گفت که شرکتها نه تنها نیاز دارند تا دارایی های نامشهود خود را شناسایی ، اندازه گیری و مدیریت کنند، بلکه بایستی همواره کوشش کنند تا این دارایی های نامشهود را به گونه مستمر بهبود بخشند. به دلیل افزایش اهمیت نسبی سرمایه- های فکری (به عنوان مهم ترین بخش از سرمایه های کل شرکت ) در سود آوری پایدار و مستمر و بلند مدت ، اکثر شرکت ها در پی یافتن جواب هایی مناسب برای سؤالات اساسی زیر هستند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1- آیا ارتباط ی معنی داری میان سرمایه های فکری با ریسک سیستماتیک شرکت ها و صنایع مختلف فعال در بورس اوراق بهادار هست.

2- آیا ارتباط ی معنی داری میان اندازه سرمایه های ساختاری با ریسک سیستماتیک شرکت ها و صنایع مختلف فعال در بورس اوراق بهادار هست .

3- آیا ارتباط ی معنی داری میان اندازه سرمایه های انسانی با ریسک سیستماتیک شرکت ها و صنایع مختلف فعال در بورس اوراق بهادار هست .

4- آیا ارتباط ی معنی داری میان اندازه سرمایه های فیزیکی با ریسک سیستماتیک شرکت ها و صنایع مختلف فعال در بورس اوراق بهادار هست .

5- آیا اندازه شرکت بر روابط سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک تأثیرگذار می باشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش :

هدف اصلی :

شناسایی ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

مطالعه اینکه اندازه شرکت بر روابط سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک تأثیرگذار می باشد

اهداف فرعی :

3- شناسایی ارتباط بین سرمایه فیزیکی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

4- شناسایی ارتباط بین سرمایه انسانی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

5- شناسایی ارتباط بین سرمایه ساختاری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

7-1- سؤال های پژوهش :

 

سوال اصلی 1 :

 

آیا بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

سوال های فرعی :

1- آیا بین سرمایه فیزیکی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

2- آیا بین سرمایه ساختاری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

3- آیا بین سرمایه انسانی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

سوال اصلی 2 :

آیا اندازه شرکت بر روابط سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک تأثیرگذار می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران با فرمت ورد