دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاریف مختلف سرمایه فکری

در ارتباط با سرمایه فکری تعاریف مختلفی ارائه شده می باشد که در ادامه به بعضی از آنها تصریح خواهد گردید:

1- کلین و دیگران در سال 1994 سرمایه فکری یک ماده فکری می باشد که جمع آوری و شکل بندی شده و برای تولید یک دارایی با ارزش تر مورد بهره گیری قرار می گیرد (کلین و دیگران،1994،)[1].

2- بنتیس (1996) و (1999) که سرمایه فکری به عنوان منبع جدیدی برای سازمان، جهت رقابت و موفقیت در بازار به شمار می آید. در تعریفی دیگر وی معتقد می باشد که سرمایه فکری کوشش برای بهره گیری مؤثر از دانش پیش روی اطلاعات می باشد (بنیتس،2000، 101).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- روس و روس (1997) که سرمایه فکری مجموع دارایی های پنهان شرکت مانند نمادهای تجاری، حق اختراع و … می باشد که در برگیرنده کلیه  دارایی هایی می باشد که در صورت های مالی منعکس   نمی گردد. سرمایه فکری به عنوان مهمترین منبع ایجاد مزیت رقابتی شرکت به حساب می آید (روس و همکارانش، 1997، 426-413).

4- استیوارت در سال 1997 سرمایه فکری را بدین گونه تعریف کرده می باشد که  شامل دانش، اطلاعات، دارایی فکری و تجربه می باشد که به عنوان ذهن برتر با دانش کلیدی تلقی می گردد(استیوارت،1997).

5- ادوینسون و مالون  نیز در سال 1997سرمایه فکری به تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت تصریح دارد تعریف کرده اند(ادوینسون و مالون،1997).

6- سیتارامان و دیگران در سال 2002 سرمایه فکری تفاوت بین ارزش بازاری یک سازمان و هزینه جایگزینی دارایی های آن می باشد) سیتارامان و دیگران،2002 ،148-128)[2].

7- پابلوس در سال 2004 اظهار نمود سرمایه فکری شامل تمامی منابع دانش محوری می باشد که برای سازمان ارزش تولید می کنند اما در صورت های مالی وارد نمی شوند (پابلوس،2004 ،647-629)[3].

8-  استوارت اعتقاد دارد، سرمایه فکری مجموعه‌ای از دانش، اطلاعات، داراییهای فکری (Intellectual Property)، تجربه، رقابت و یادگیری سازمانی می باشد که می‌تواند برای ایجاد ثروت به کار گرفته گردد. در واقع سرمایه فکری تمامی کارکنان، دانش سازمانی و تواناییهای آن را برای ایجاد ارزش افزوده در بر می‌گیرد و باعث منافع رقابتی مستمر می گردد (قلیچ لی و مشبکی، 1385)

9-  سرمایه فکری دارایی می باشد که توانایی سازمان را برای ایجاد ثروت اندازه‌گیری می کند. این دارایی ماهیت عینی و فیزیکی ندارد و یک دارایی نامشهود می باشد که از طریق به کارگیری داراییهای مرتبط با منابع انسانی، عملکرد سازمانی و روابط خارج از سازمان به دست آمده می باشد. همه این ویژگی ها باعث ایجاد ارزش به دست آمده به دلیل اینکه یک پدیده کاملاً داخلی می باشد، قابلیت خرید و فروش ندارد (راس و بارونس ،2005) [4]

[1]. Klein,1994

[2]. Seetharaman,2002,128-148

[3]. Pablos, Patricia Ordonez de. 2004,629-647

[4]. Rose and Barrons, 2005

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش :

هدف اصلی :

شناسایی ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

مطالعه اینکه اندازه شرکت بر روابط سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک تأثیرگذار می باشد

اهداف فرعی :

3- شناسایی ارتباط بین سرمایه فیزیکی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

4- شناسایی ارتباط بین سرمایه انسانی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

5- شناسایی ارتباط بین سرمایه ساختاری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

7-1- سؤال های پژوهش :

 

سوال اصلی 1 :

 

آیا بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

سوال های فرعی :

1- آیا بین سرمایه فیزیکی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

2- آیا بین سرمایه ساختاری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

3- آیا بین سرمایه انسانی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

سوال اصلی 2 :

آیا اندازه شرکت بر روابط سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک تأثیرگذار می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران با فرمت ورد