دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

امروزه دانش منبع کلیدی بهره گیری و مزیت رقابتی شده می باشد. همزمان با توسعه ارزش بازار سازمان های دانش محور، در دهه 1990 علاقه مندی وسیعی نسبت به مقوله سرمایه فکری [1]پدید آمد. اولین بار رتبه- های مفهوم سرمایه فکری در سال 1969 توسط اقتصاد دانی به نام جان کنت گالبرت اظهار گردید، دانش به عنوان یک دارایی در مقایسه با  انواع داراییها، دارای این طبیعت منحصر به فرد می باشد که هر چه بیشتر بهره گیری گردد، به  ارزش آن افزوده می گردد . اجرای یک استراتژی های مؤثر مدیریت دانش و تبدیل شدن به یک سازمان دانش محور، به عنوان یک شرط الزامی برای موفقیت سازمان هاست.

تعاریف مختلفی از سرمایه فکری در منابع مختلف ارائه شده می باشد آن چیز که که تمامی نویسندگان در مورد آن اتفاق نظر دارند این می باشد که سرمایه فکری صورتی از دانش می باشد که مزیت رقابتی ایجاد می کند و ارزش ناملموس یک سازمان را نمایش می دهد.اما هنوز بر سر یک تعریف خاص توافق ندارند اما به هر حال ترکیب روشنی بین وجه نظری و کاربرد عملی سرمایه فکری وجود ندارد. اغلب صاحبنظران سرمایه فکری را به سه دسته سرمایه مشتری، سرمایه  انسانی، سرمایه ساختاری تقسیم می کنند. اگر مفاهیمی را که توسط محققان مختلف مورد بهره گیری قرار گرفته مورد مطالعه قرار گیرد، گروهی از مفاهیم مشابه از میان واژه ها و ساختارها از قبیل نامشهودها، دانش و ایجاد ارزش هویدا می گردد. از این رو در راستای تصور اولیه، سرمایه فکری ممکن می باشد به عنوان مجموعه تمام دانش تعریف گردد (استوارت ،1997، 25)[2]. که به وسیله کارکنان و شرکت در اختیار قرار گرفته شده می باشد و یک مزیت رقابتی را ایجاد می کند و یا به تعبیری سرمایه فکری را  از مدار فکری از قبیل دانش، اطلاعات، اموال و تجزیه فکری تعریف کرده اند(بنیتس،2000، 101) ، که شرکت ها به وسیله آنها می توانند مزیتی در جهت ایجاد ثروت داشته باشند.

از این گذشته می توان با سرمایه فکری به عنوان ترکیبی از دارایی های نامشهود یا دارایی های بی اهمیت که در ترازنامه افشا نمی شوند رو به رو گردید و اگر این سرمایه فکری خوب مدیریت گردد قادر می باشد برای شرکت ها مزیت رقابتی و در نتیجه ایجاد ارزش به وجود آورد.

در سال 1997 ادوینسون و مالون سرمایه فکری را به دانشی که می توان به ارزشی تبدیل گردد تعریف کرده اند. بروکینگ در سال 1996 سرمایه فکری ترکیبی از چهار بخش عمده دارایی های بازار، دارایی های انسانی محور، دارایی های فکری ، دارایی های زیر ساختی تعریف کرده می باشد.

بنتیس در سال 2000 سرمایه فکری را به صورت مفهومی که تمامی منابع ناملموس و ارتباط داخلی آنها را طبقه بندی می کند تعریف نموده می باشد . پس مدیران نیاز دارند که بتوانند اثر کوشش های مدیریت دانش را بر عملکرد سازمان خود اندازه گیری کنند. به صورت تاریخی در علم حسابداری، دارایی های ناملموس در سرفصل تحت عنوان «سرقفلی»[3] جای می گرفت و سرمایه فکری بخشی از این سرفصل به شمار می آمد  لیکن روشی برای شناسایی واندازه گیری این موارد ناملموس در سازمان ها فراهم نمی آورد. در پاسخ، مدل های اندازه گیری جدید در سطح سازمانها، کوشش در ترکیب کردن جنبه های ارزش افزای مالی و غیرمالی سازمان برای گزارش دهی می نماید. هدف اصلی در فصل حاضر، اظهار ادبیات موضوعی و مبانی نظری پژوهش می باشد. بدین مقصود آغاز ادبیات و مبانی نظری و نظریه های مربوط به سرمایه فکری را مطرح نمود. و سپس به تعریف سرمایه فکری از دیدگاه های مختلف پرداخته و مدل های طبقه بندی سرمایه فکری مطرح و روش های اندازه گیری و سنجش سرمایه فکری اظهار شده می باشد. در بخش دوم به ادبیات مربوط به ریسک پرداخته و مدل مفهومی پژوهش ارائه شده می باشد . و در نهایت مدل مفهومی پژوهش ارائه شده و  به سوابق پژوهش اختصاص داده شده می باشد.

1-2- بخش اول : ادبیات مربوط به سرمایه فکری

1-1-2- نظریه های مربوط به سرمایه فکری

2-1-2- تعاریف مختلف سرمایه فکری

3-1-2-مدل های طبقه بندی سرمایه فکری

4-1-2- روش های اندازه گیری سرمایه فکری

5-1-2- طبقه بندی روش اندازه گیری سرمایه فکری

6-1-2-نحوه محاسبه سرمایه فکری(با بهره گیری ازمدل پالیک) وشاخص­های عملکرد مالی شرکت ها

2-2- بخش دوم : ادبیات مربوط به ریسک

-2-2-مدل مفهومی پژوهش

4-2-2-سابقه مطالعات انجام شده

[1]. Intellectual  capital

[2]. Stewart,1997,25

[3]. Good will

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش :

هدف اصلی :

شناسایی ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

مطالعه اینکه اندازه شرکت بر روابط سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک تأثیرگذار می باشد

اهداف فرعی :

3- شناسایی ارتباط بین سرمایه فیزیکی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

4- شناسایی ارتباط بین سرمایه انسانی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

5- شناسایی ارتباط بین سرمایه ساختاری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

7-1- سؤال های پژوهش :

 

سوال اصلی 1 :

 

آیا بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوال های فرعی :

1- آیا بین سرمایه فیزیکی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

2- آیا بین سرمایه ساختاری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

3- آیا بین سرمایه انسانی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

سوال اصلی 2 :

آیا اندازه شرکت بر روابط سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک تأثیرگذار می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران با فرمت ورد