عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان ناحیه 2 رشت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

آزمون فرضیه دوم: مقدار t نظاره شده  برای مطالعه تاثیر همکاری نهادهای تاثیر گذار فرهنگی، سیاسی و اقتصادی با آموزش و پرورش در توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان به اندازه (57/6 = t )،از نظر آماری معنی دار می باشد (01/0P≤ ) ؛از این رو اختلاف بین دو میانگین بدست آمده و میانگین فرضی از نظر آماری معنادار می باشد واز آنجا که میانگین بدست آمده بیشتر از نقطه برش یا متوسط تاثیر می باشد؛ می توان نتیجه گرفت که همکاری نهادهای تاثیر گذار فرهنگی، سیاسی و اقتصادی با آموزش و پرورش در توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان تاثیر دارد. همانطور که نتایج نشان داد، نیروهای متخصص در توسعه فرهنگی مدارس، مدیران و کارکنان مدارس، اولیا و مربیان، سپاه و بسیج ، مسئولین و نهادهای سیاسی- امنیتی، ستاد اقامه نماز، حوزه های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، امامان جماعت، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی، دستوالعمل های مناسب، سازمان اوقاف، مربیان پرورشی و اندازه اعتبارات فرهنگی به ترتیب الویت مهم ترین عواملی هستند که تاثیر زیادی در توسعه زئوکالچر اسلامی دانش اموزان دارند.  همچنین نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل موثر بر در توسعه زئوکالچر اسلامی دانش اموزان با  (01/0> p، 14df =  ، 42/466 =    ) از نظر آماری معنی دار می باشد. نتایج نشان داده می باشد که نیروی انتظامی، سپاه و بسیج، ستاد اقامه نماز،  اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و  امامان جماعت بیشترین تأثیر را در توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان داشتند.

همکاری های نهادهای مختلف در صورتی می تواند محقق گردد که میان اعضا تفاوت های فاحشی وجود نداشته باشد. جامعه که افراد  آن به توانایی ها و قابلیت های استفاد ه از ابزار  ارتباطی  مجهز نباشد  نمی تواند تأثیر مثبتی در فرآیندهای تأثیرگذار در ساختار فرهنگی و سیاسی اعمال کنند. تحول آینده  اموزش و پرورش تحت تأثیر  عوامل متعدد سیاسی و اقتصادی خواهد خواهد بود  که این عوامل خود معلول قدرت های اقتصادی و اجتماعی  متفاوتی هستند که می توانند بر روی جامعه اثر بگذارند.  سازمان های مختلف  هریک می تواند با کارکرد متفاوت اما با اهداف مشترک  در جهت توسعه  فرهنگی اقدام نمایند در این صورت می باشد که می توان انتظار موفقیت برنامه های فرهنگی را در سازمان آموزش و پرورش داشت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-  آیا نیروی انسانی متخصص در اموزش و پرورش می تواند در توسعه زئوکالچر اسلامی دانش اموزان ناحیه 2 رشت موثر باشد؟

2- آیا همکاری نهادهای تاثیر گذار فرهنگی،،سیاسی و اقتصادی با آموزش و پرورش می تواند بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان موثر باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه