پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در کارخانجات نورد

قسمتی از متن پایان نامه :

ممیزی یادگیری:

ممیزی یادگیری توسط مایکل پیرن و گریس مالرونی2 مطرح گردید.از اطلاعات بدست آمده از ممیزی می توان برای ایجاد تعهد در مدیران ارشد یا به عنوان نقطه آغازی برای تهیه یک برنامه اجرایی سازمان شمول بهره گیری نمود. ممیزی یادگیری یک ساختار پنج قسمتی دارد که به مقصود ارزیابی توانایی فردی و گروهی برای ترغیب و تداوم یادگیری طراحی شده و در موارد زیر قابل بهره گیری می باشد :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • در کل سازمان
 • در یک واحد یا یک بخش از سازمان
 • توسط مدیر خط یا سرپرست یک فرد
 • توسط واحد آموزش یا توسعه منابع انسانی
 • برای جمع آوری نقطه نظرات شرکت کنندگان درمورد عوامل تقویت کننده و بازدارنده یادگیری از کار و عواملی که یادگیری نیروی کار را ترغیب یا طرفداری می کند.

ممیزی یادگیری را می توان برای بهره گیری در زمینه های مختلف به آسانی تعدیل نمود. برای مثال می توان در یک کارگاه، انجام مصاحبه تک تک یا بحث گروه متمرکز درمورد وضعیت جاری یادگیری در سازمان یه به عنوان ابزار یک مطالعه در بخش بزرگی از سازمان بهره گیری نمود.

با تعیین فراوانی عبارات موافق هستم/  مخالف هستم و مقایسه واحدها یا نتایج ممیزی در طول زمان، می توان سنجش های کمکی از وضعیت یادگیری به دست آورد.

26ایجاد یادگیری سازمانی:

دورنمای یادگیری سازمانی رسیدن به موفقیت مطلوب و ایده آل می باشد پس برای چنین سازمانهایی موارد زیر ضروری می باشد:

1- شناخت هدف: اولین گام در راه ایجاد یادگیری سازمانی شناخت هدف می باشد زیرا هر گونه اقدام عملی قبل از شناخت هدف منجر به شکست خواهد گردید.

هدف عبارت می باشد از یک بینش مشترک در بین افراد سازمان که در همه سطوح نمایان می گردد و مدیریت عالی سازمان، مسئول اطمینان یافتن از وجود توسعه آن می باشد.

2 Michael pearn & chris mulrooney

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش :

هدف اصلی :

شناسایی ارتباط بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا.

اهداف فرعی :

 • شناسایی وضعیت قابلیت های فردی براساس ابعاد سازمان یادگیرنده و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
 • شناسایی وضعیت الگوهای ذهنی و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
 • شناسایی وضعیت چشم انداز مشترک و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
 • شناسایی وضعیت تفکر سیستمی و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
 • شناسایی وضعیت یادگیری تیمی و بهبود آن در شرکت لوله صفا.

1-6- سؤالات پژوهش :

سؤال اصلی :

آیا بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟

سؤالات فرعی :

 • آیا بین قابلیت های فردی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین الگوهای ذهنی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین چشم انداز مشترک و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین تفکر سیستمی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین یادگیری تیمی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در کارخانجات نورد  با فرمت ورد