دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

-پیشینه پژوهش

1-3-1-پژوهش های داخلی:

انواری رستمی و سراجی، به مطالعه ارتباط میان سرمایه فکری و ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این راستا، با بهره گیری از روش های کمّی و ریاضی پیشنهادی انواری رستمی و رستمی داده های 7 ساله شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران، سرمایه فکری شرکت ها سنجیده شده و پس ارتباط بین نتایج هر روش و ارزش بازار شرکت های تحت مطالعه از نظر آماری مورد آزمون قرار گرفته می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که تنها دو مورد از روش های پیشنهادی همبستگی بالا و معنی داری با ارزش بازار سهام شرکت های عضو بورس اوراق بهادار دارند. هم چنین در این مقاله به ادامه تحقیقات پیش خود پرداخته و کوشش کرده می باشد که به سؤال پاسخ دهد اول اینکه چگونه می توان ارزش سرمایه فکری را محاسبه و برآورد نمود؟ سؤال اساسی دوم آنکه آیا ارتباط معنی داری میان سرمایه فکری محاسبه شده شرکت ها و ارزش بازار سهام آن ها هست و در نهایت اینکه جهت محاسبه سرمایه فکری کدام یک از روش های سنجش، از توان بالاتری برخوردار و ارتباط بهتری با ارزش بازار سهام شرکت ها نشان می دهد؟(انواری رستمی و سراجی، 1384، 62-49).

خورشیدی ، م و حمید قریشی ، دانش سازمان مستقل از افراد بوده وهنگام ترک کار توسط کارکنان درسازمان باقی می ماند. (خورشیدی ، م و حمید قریشی،1381 ،254)

رهنمای رودپشتی و زنجیردار (1387)، نیز در پژوهش خود به مطالعه تبیین ضریب حساسیت با بهره گیری از مدل CAPM و مدل D- CAPM در شرکت ایران خودرو دیزل پرداختند و به این نتیجه رسیدند که D- CAPM تبیین دقیق تر نسبت به CAPM از ارتباط بین بازده مورد انتظار و بازده بازار ارائه می دهد. همچنین بین بتای تعدیلی و بتا تفاوت معناداری هست و بازده مورد انتظار دو مدل از تفاوت معناداری برخور دارند و نهایتاً بهره گیری از D- CAPM نسبت به CAPM در بازار جهت ارزشیابی دارایی های مالی ، به دلیل آنکه از توان بهتری برخوردار می باشد، مناسب تر می باشد(رهنمای رودپشتی و زنجیردار، 1387، 12-2.(

2-3-1-پژوهش های خارجی:

چن و همکاران، نیز ارتباط بین سرمایه فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس سهام تایوان در دورۀ زمانی 2002-1992 را به گونه ای تجربی مطالعه کردند آن ها سرمایه فکری را با بهره گیری از ضریب ارزش افزوده فکری و اجزای آن مخارج پژوهش و توسعه تقسیم بر ارزش دفتری سهام عادی و هزینه تبلیغات تقسیم بر ارزش دفتری سهام عادی و ارزش بازار و عملکرد مالی را با بهره گیری از نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها، رشد درآمد و بهره وری کارکنان اندازه گیری نمودند (چن و همکاران، 2005، 176-159)..

وانگ ، نشان داد که ارتباط مثبت بین سرمایه فکری و ارزش بازار شرکتهای موجود در صنعت الکترونیک موجود در شاخص S&P500 امریکا هست(وانگ، 2008، 563-546).

باسی و بورن ، در مطالعه 500 شرکت امریکایی یافتند که ارتباط مثبت بین سرمایه گذاری در بخش سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت ها هست (باسی و بورن ، 1999، 432-414).

گارسیا و مارتینز (2007)،در یک مطالعه تجربی به مطالعه ارتباط بین اطلاعات سرمایه فکری بهره گیری شده در تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت های اسپانیایی پرداختند.

پی تان و همکارانش ،در پژوهش خود دریافتند که سرمایه فکری و عملکرد شرکت به گونه مثبت با یکدیگر مرتبط بوده ، بعلاوه نرخ رشد سرمایه فکری نیزبه گونه مثبت با عملکرد شرکت مرتبط می باشد.( پی تن و پلومن، هنکک ، 2007، 95-76).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش :

هدف اصلی :

شناسایی ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

مطالعه اینکه اندازه شرکت بر روابط سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک تأثیرگذار می باشد

اهداف فرعی :

3- شناسایی ارتباط بین سرمایه فیزیکی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

4- شناسایی ارتباط بین سرمایه انسانی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

5- شناسایی ارتباط بین سرمایه ساختاری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

7-1- سؤال های پژوهش :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوال اصلی 1 :

 

آیا بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

سوال های فرعی :

1- آیا بین سرمایه فیزیکی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

2- آیا بین سرمایه ساختاری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

3- آیا بین سرمایه انسانی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

سوال اصلی 2 :

آیا اندازه شرکت بر روابط سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک تأثیرگذار می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران با فرمت ورد