دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

– طبقه بندی شیوه اندازه گیری سرمایه فکری از دید کلینت و دارن[1]

شیوه های اندازه گیری برای دارایی های نامشهود در درون چهار مقوله اصلی از شیوه های اندازه گیری جا داده شده می باشد این طبقه بندی ها با توسعه طبقه بندی های لوثی و ویلیامز[2]، 2000توسط بارن و همکاران[3]،1998پیشنهاد شده می باشد.

 

1-6-1-2- روش های محاسبه مستقیم سرمایه فکری[4]

برآورد ارزش دلاری دارایی های نامشهود بوسیله شناختن اجزاء مختلف آن می باشد. یکبار این اجزا مشخص می گردد، آنهایی که می توان به گونه مستقیم عرضه نمود، به گونه جداگانه و یا به صورت یک ضرب جمع شونده ، ارزیابی می گردد.

 

2-6-1-2- روش های برآورد ارزش بازاری سرمایه [5]

تفاوت برآورد شده بین ارزش بازاری سرمایه یک شرکت و حقوق صاحبان سهام بعنوان ارزش سرمایه فکری و یا دارایی های نامشهود می باشد.

 

3-6-1-2- روش های برگشت دارایی ها [6]

میانگین  عایدات بعد از مالیات یک شرکت برای یک دورۀ زمانی، تقسیم بر میانگین دارایی های مشهود شرکت گردد نتیجه ROA شرکت می باشد که پس از آن با میانگین صنعت مقایسه می گردد. تفاوت ایجاد شده با میانگین دارایی های مشهود شرکت در برآورد یک میانگین درآمد سالانه از دارایی های نامشهود می باشد، با تقسیم  کردن میانگین درآمدها مذکور بر میانگین هزینه های سرمایه شرکت یا یک نرخ بهره،  می توان برآوردی از ارزش دارایی های نامشهود یا سرمایه فکری استنتاج  نمود.

4-6-1-2- روش های کارت امتیاز[7]

اجزای مختلف دارایی های نامشهود یا سرمایه فکری شناخته شده اند و مقیاس ها و شاخص های ساخته شده در برگه های امتیازی گزارش شده اند ویا به صورت نمودار نشان داده شده اند . روش های SC شبیه روش های DIC هستند که هیچ برآورد دلاری از دارایی های نامشهود ندارند.

 

7-1-2- نحوه محاسبه سرمایه فکری ( با بهره گیری از مدل پالیک ) شاخص های عملکرد مالی شرکت ها

1-7-1-2- محاسبه سرمایه فکری با بهره گیری از مدل پالیک

روش های گوناگونی برای محاسبه و سنجش سرمایه فکری هست که مزایا و معایب هر یک اظهار گردید . در این کار تحقیقاتی برای محاسبه و سنجش سرمایه فکری از مدل پالیک بهره گیری شده که از علت های بهره گیری از این روش راحتی آن در محاسبه سرمایه فکری می باشد که از طریق صورت های مالی و یادداشت های همراه آن جهت این کار بهره گیری می گردد و همانطور که می دانیم صورت های مالی آن چیز که را که در واقعیت هست نشان می دهد و ساخته پرداخته ذهن و تخیل نیست و به آن چیز که در شرکت هست از دیدگاه مالی (ریالی) نگاه می کند.

[1]. ClintB.& DarrenB

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2]. Luthy & Williams ,2000

[3]. Barren et al ,1998

[4]. DIC

[5]. MCV

[6]. ROA

[7]. SC

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش :

هدف اصلی :

شناسایی ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

مطالعه اینکه اندازه شرکت بر روابط سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک تأثیرگذار می باشد

اهداف فرعی :

3- شناسایی ارتباط بین سرمایه فیزیکی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

4- شناسایی ارتباط بین سرمایه انسانی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

5- شناسایی ارتباط بین سرمایه ساختاری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

7-1- سؤال های پژوهش :

 

سوال اصلی 1 :

 

آیا بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

سوال های فرعی :

1- آیا بین سرمایه فیزیکی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

2- آیا بین سرمایه ساختاری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

3- آیا بین سرمایه انسانی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

سوال اصلی 2 :

آیا اندازه شرکت بر روابط سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک تأثیرگذار می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران با فرمت ورد