پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در کارخانجات نورد

قسمتی از متن پایان نامه :

یادگیری پیش بینی کننده1:

یادگیری پیش بینی کننده زمانی اتفاق می افتد که سازمان از آینده مورد انتظار می آموزد. این نوع یادگیری یک رویکرد (دورنما-تفکر-اقدام) به یادگیری می باشد که به دنبال اجتناب از نتایج و تجربیات منفی از طریق تعریف بهترین فرصت های آینده و کشف راه هایی برای دستیابی به آن آینده باشد. یادگیری پیش بینی کننده را می توان به صورت زیر نمایش داد :

 

 

نمودار2-4-یادگیری پیش بینی کننده

273 یادگیری ثانویه :

این نوع یادگیری همان نوع سوم از دسته بندی آرجریس و شون می باشد که یادگیری سه حلقه ای نیز نامیده می گردد. مارکورات به پیروی از آرجریس و شون این نوع یادگیری را (یادگیری در ارتباط با یادگیری) تعریف می کند. به نظر او وقتی سازمان در یادگیری ثانویه درگیر می گردد، اعضایش از زمینه های سازمانی قبلی برای یادگیری آگاه می شوند. افراد کشف می کنند که چه چیزی انجام داده اند که یادگیری را تسهیل کرده یا مانع شده می باشد تا بتوانند استراتژی های جدیدی برای یادگیری ابداع کنند.

274 یادگیری عملی:

یادگیری عملی توسط رجینالد روانز، یکی از معماران اولیه مفهوم سازمان یادگیرنده مطرح شده می باشد. یادگیری عملی شامل کار بر روی مسائل واقعی، تمرکز بر یادگیری حاصل شده، و به کار بستن واقعی راه حل ها می باشد. به نظر روانز، یادگیری بدون اقدام اتفاق نمی افتد و عملی بدون یادگیری وجود ندارد. معادله یادگیری عبارت می باشد از :

یادگیری = آموزش برنامه ریزی شده (به معنی دانش مورد بهره گیری روزمره) + پرسش (بینش جدید نسبت به آن چیز که که تاکنون دانسته نشده می باشد)، و یا به صورت اختصار : Q+P=Lم توان ذکر نمود.

در تقسیم بندی مارکورات، یادگیری انطباقی چه از نوع تک حلقه ای و چه دو حلقه ای بیشتر انفعالی می باشد و برای غلبه بر مسئله به کار می رود، درحالی که دو نوع یادگیری پیش بینی کننده و ثانویه بیشتر مولد1وخلاقانه2 هستند.

دید کنونی به سازمان ها بر اساس یادگیری انطباقی می باشد که در حقیقت همان (الگوبرداری3) می باشد. سینگ4 می گوید : تطبیق در واقع اولین مرحله می باشد که شرکت ها را وادار می کند روی یادگیری مولد و یادگیری دو حلقه ا ی5تمرکز کنند. یادگیری مولد روی آزمایشات مداوم که سازمان ها برای تعریف و حل معضلات خود دارند و بازخورد آنها، تأکید می کند. از نظر سینگ، یادگیری مولد همان برآورده کردن نیازها،تفکر سیستمی،دید مشارکتی، یادگیری گروهی و تنش خلاق بین واقعیت موجود و دیدگاه جاری می باشد. یادگیری سازمانی برخلاف یادگیری تطبیقی به روش های جدید برای نگاه کردن به دنیا نیازمند می باشد.

1 Anticipatory learning

1 Generative

2 Creative

3 Benchmarking

4 sing

5 Double loop learning

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش :

هدف اصلی :

شناسایی ارتباط بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا.

اهداف فرعی :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شناسایی وضعیت قابلیت های فردی براساس ابعاد سازمان یادگیرنده و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
  • شناسایی وضعیت الگوهای ذهنی و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
  • شناسایی وضعیت چشم انداز مشترک و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
  • شناسایی وضعیت تفکر سیستمی و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
  • شناسایی وضعیت یادگیری تیمی و بهبود آن در شرکت لوله صفا.

1-6- سؤالات پژوهش :

سؤال اصلی :

آیا بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟

سؤالات فرعی :

  • آیا بین قابلیت های فردی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین الگوهای ذهنی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین چشم انداز مشترک و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین تفکر سیستمی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین یادگیری تیمی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در کارخانجات نورد  با فرمت ورد