پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در کارخانجات نورد

قسمتی از متن پایان نامه :

نمایان ساختن و آزمون مدل های ذهنی2:

مدل های ذهنی، تصویرها، پیش فرض ها، باورها و داستان هایی می باشد که بشر درمورد خود، دیگران، سازمان ها، مناسبات اجتماعی و همه جنبه های جهانی که در آن زندگی می کند در ذهن خود دارد. مدل های ذهنی نشان دهنده دریافت های آدمی از جهان خارج می باشد و دقیقاً بیانگر آن چیز که می باشد که در ارتباط با جهان خارج می بیند. بشر بدون نقشه های ذهنی قادر به شناخت جهان پیچیده پیرامون خود نیست. البته این تصویرهای ذهنی از آنجا که نقشه کاملی از واقعیت را ارائه نمی دهند، ناقص اند اما ادراک آدمی از جهان خارج را می سازند، منشاء تحلیل و تفسیر پدیده ها هستند و بنیان واکنش و اقدام بشر را تشکیل می دهند.[21]

تشخیص و تبیین مدل های ذهنی نیازمند مکانیزم هایی می باشد که به گونه مستقل از میل افراد وارد اقدام شوند و گریز ناپذیر باشند. در شرکت های شل و هانوور، از دو توجه که همزمان با هم برآمدند و در طراحی مدل های ذهنی دخالت داشتند، بهره گیری گردید. به این ترتیب فرآیندهای سنتی برنامه ریزی را به فراگیری بدل کردند و به این ترتیب هیئت مدیران داخلی را تبدیل به نهادی کردند که مدیران ارشد و محلی در کنار یکدیگر با مسائل و معضلات درگیر می شوند و با همفکری، تصمیمات را اتخاذ می نمایند.

نظر به اهمیتی که اظهار واضح و روشن مدل های ذهنی نزد مدیران شرکت شل پیدا کرده بود، آنها در متجاوز از صد شرکت عملیاتی خود اقدام به توسعه روش هایی برای این مقصود نمودند. یکی از نیازهایی که در پس انتخاب توجه خاص شرکت شل پنهان می باشد، همین دستیابی به دیدی واحد و جامع در سراسر شرکت بود.

براساس همین نیاز ابزارهای لازم برای توسعه و آزمایش مدل های ذهنی در گروه برنامه ریزی، طراحی می گردید .اولین ابزاری که شرکت شل از آن بهره گیری نمود، تدوین سناریو بود. با بهره گیری از این ابزار شل کوشش می نمود، مدل های ذهنی مدیران خود را به سمتی جهت دهد که آنان بتوانند راه های متصور در آینده را به کار گیرند. زیرا سناریو جمعی بودند و کلیه مدیران شرکت را دربر می گرفت، لذا تمایل به تکروی در مدیران را کاهش می داد و همچنین آنان، دیدی کلی و جامع در مورد وضعیت آینده شرکت به دست می آورند و مدل های ذهنی آنها آمادگی پذیرش تغییرات احتمالی در آینده را می پیدا نمود. پس از بهره گیری از این ابزار، شرکت شل، ابزارهای متنوعی را برای به تصویر کشیدن مدل های ذهنی افراد مداوم آزمود. ابزارهایی که در تفکر سیستماتیک به کار می طریقه، مثل شبیه سازی کامپیوتری و بسیاری از ابزارهای سیستمی نرم افزاری می باشد.

از طرفی شرکت ها نوور و دستورالعمل های اجرایی در ارتباط با عملکرد مدل های ذهنی را تهیه و تدوین نمود. این دستورالعمل ها بر اساس اولویت و اهمیت دادن حضور دیدگاه های مختلف و پیشرفت مدل های ذهنی در تمامی سطوح سازمان، شکل گرفته اند. این دستور العمل که به credo موسوم می باشد به تبیین زیر می باشد :

 • اثربخشی و تأثیر یک رهبر کاملاً وابسته به تقویت و توسعه مداوم مدل ذهنی اوست.
 • هیچ گاه مدل ذهنی مطلوب خود را به سایرین تحمیل نکنید. هر کس بایستی به مدل ذهنی بر اساس تفکر بر اساس تفکر و تصمیمات خود دست یابد.
 • تصمیماتی که هر فرد بر اساس تفکر و اندیشه خود اتخاذ کرده باشد، اثرات بسیار بهرتی در اقدام دارد.
 • مدل های ذهنی ای بهتر می باشد که بتوانند در شرایط متغیر و بروز بهتر اقدام نمایند.
 • اعضای هیئت های داخلی به ندرت نیاز به اتخاذ تصمیم دارند. تأثیر آنان کمک به مدیران در جهت آزمودن و یا تکامل مدل های ذهنی می باشد.
 • مدل های ذهنی متعدد، جنبه های مختلفی را طرح می کنند.
 • گروه ها پویایی و دانشی فراتر از هر فرد به وجود می آورند.
 • در میان اعضای گروه، اهداف مشابه و هم وزن نیستند.
 • فرآیند مدل سازی موجب وفاق می گردد.
 • ارزش رهبران با اندازه مشارکت در ایجاد مدل های ذهنی دیگران، اندازه گیری می گردد.

نکته مهم و قابل توجه در این دستورالعمل آن می باشد که هدف، به دست آمدن توافق کلی بین همه کارکنان و هم شکلی بین آنان نیست. مدل های ذهنی متعدد و متنوع هستند و ممکن می باشد هیچ توافقی بین آنان نباشد. البته بایستی با بحث و تبادل نظر-که سنگه آن را گفتگو می نامد-به توافق رسید.[20]

بسیاری از بهترین ایده ها که حاوی توجه ها و عامل نوآوری ها در سازمان هستند، به دلیل تعارض ذاتی با مدل های ذهنی غالب هیچ گاه مجال و عرصه طرح جدی را نمی یابند. رهبران سازمان های یادگیرنده، بایستی مهارت نمایان ساختن و محک زدن مدل های ذهنی بدون برانگیختن رویه های دفاعی را بیاموزند. در این مسیر سنگه چهار توصیه اساسی دارد :

2 Montal Thinking

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش :

هدف اصلی :

شناسایی ارتباط بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا.

اهداف فرعی :

 • شناسایی وضعیت قابلیت های فردی براساس ابعاد سازمان یادگیرنده و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
 • شناسایی وضعیت الگوهای ذهنی و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
 • شناسایی وضعیت چشم انداز مشترک و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
 • شناسایی وضعیت تفکر سیستمی و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
 • شناسایی وضعیت یادگیری تیمی و بهبود آن در شرکت لوله صفا.

1-6- سؤالات پژوهش :

سؤال اصلی :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟

سؤالات فرعی :

 • آیا بین قابلیت های فردی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین الگوهای ذهنی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین چشم انداز مشترک و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین تفکر سیستمی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین یادگیری تیمی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در کارخانجات نورد  با فرمت ورد