پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در کارخانجات نورد

قسمتی از متن پایان نامه :

هفت جهت یابی آموزشی عبارت اند از :

 • منابع دانش : درونی و بیرونی – پیشرفت علوم درونی در مقایسه با پیشرفت علوم خارجی.
 • تمرکز روی فرآیند و محصولات : چطور و چگونه ؟ تأکید بر هماهنگی علوم در ارتباط با خدمات و محصولات از طریق پیشرفت خدمات و محصولات سازمان.
 • روش مستندسازی : فردی یا گروهی-دانش گاه فردی و گاهی گروهی کسب می گردد.
 • روش های گسترده : رسمی یا غیررسمی-روش های آموزشی رسمی پیش روی روش های غیررسمی.
 • تمرکز یادگیری : افزایشی یا انتقالی-آموزش های صحیح یا افزایشی در برابر آموزش های انتقالی.
 • تمرکز ارزش زنجیره ای : طراح یا اجرا کننده-تأکید بر سرمایه گذاری در فعالیت های مهندسی، طراحی و تولیدی پیش روی فعالیت های فروش و خدمات.
 • تمرکز پیشرفت فردی : فردی یا گروهی-پیشرفت مهارت های افراد پیش روی مهارت های گروه ها و تیم ها.

 

 

 

2-9-2 ده فاکتور تسهیلاتی برای یادگیری عبارتند از :

 • ضرورت مطالعه اجمالی : جمع آوری اطلاعات در مورد شرایط و عملیات خارج از واحد، آگاهی از محیط، کنجکاوی محیط بیرونی پیش روی محیط درونی
 • شکاف عملکرد : فاصله بین حالات واقعی و دلخواه اجرایی به عنوان جایگاه کامل جهت آموزش
 • در نظر داشتن ارزیابی : این اثرات لازمه تعریف و اندازه گیری عوامل کلیدی در زمینه های جدید می باشد.
 • مجموعه تجربی : طرفداری جدی درمورد چگونگی و توانایی در کار با ابزار. فرآیند، سیاست و ساختار کاری بایستی به عنوان یک مجموعه آموزش تغییر کند.
 • وجود اطلاعات باز : دسترسی به اطلاعات باز و گسترده سازمانی در جهت حل معضلات.
 • آموزش مداوم : آموزش مستمر تمام سطوح در سازمان برای کمک به رشد و پیشرفت.
 • تغییرات عملی : تغییر روش ها، فرآیندها و سیستم ها.
 • طرفداری های متعدد : ایده های جدید و روش هایی که به وسیله کارکنان در تمام سطوح کاربرد دارد.
 • رهبری : نظر رهبری در عملیات اجرایی بسیار مهم بوده و می تواند برای اعضا واکنش مخصوص داشته باشد و در برنامه های آموزشی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.
 • چشم انداز سیستم ها : واحدهای مستقل سازمانی و ارتباط بین نیازها و اهداف واحد و سازمان.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش :

هدف اصلی :

شناسایی ارتباط بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا.

اهداف فرعی :

 • شناسایی وضعیت قابلیت های فردی براساس ابعاد سازمان یادگیرنده و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
 • شناسایی وضعیت الگوهای ذهنی و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
 • شناسایی وضعیت چشم انداز مشترک و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
 • شناسایی وضعیت تفکر سیستمی و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
 • شناسایی وضعیت یادگیری تیمی و بهبود آن در شرکت لوله صفا.

1-6- سؤالات پژوهش :

سؤال اصلی :

آیا بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟

سؤالات فرعی :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • آیا بین قابلیت های فردی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین الگوهای ذهنی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین چشم انداز مشترک و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین تفکر سیستمی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین یادگیری تیمی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در کارخانجات نورد  با فرمت ورد