دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه های پژوهش

 

برای پاسخ به سؤال های پژوهش فرضیه های زیر تدوین گردید: .

 

1-فرضیه اصلی اول : بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست.

   فرضیه فرعی اول : بین سرمایه فیزیکی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط      هست.

   فرضیه فرعی دوم :  بین سرمایه ساختاری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست.

  فرضیه فرعی سوم :  بین سرمایه انسانی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- فرضیه اصلی دوم :

اندازه شرکت بر روابط سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک تأثیرگذاراست.

 

9-1- متغیرهای پژوهش :

متغییر های این پژوهش به تبیین ذیل می باشد که سرمایه فکری و اجزای آن به عنوان متغییر مستقل و ریسک سیستماتیک به عنوان متغییر وابسته در نظر گرفته شده می باشد.

متغیر مستقل: در این پژوهش با در نظر داشتن مدل های ارائه شده سرمایه فکری که خود شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه فیزیکی می باشد به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده می باشد.

متغیر وابسته: با در نظر داشتن حساسیت بسیاری از شرکت ها و با در نظر داشتن متغیر مستقل، در این پژوهش ریسک سیستماتیک به عنوان متغیر وابسته مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش :

هدف اصلی :

شناسایی ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

مطالعه اینکه اندازه شرکت بر روابط سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک تأثیرگذار می باشد

اهداف فرعی :

3- شناسایی ارتباط بین سرمایه فیزیکی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

4- شناسایی ارتباط بین سرمایه انسانی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

5- شناسایی ارتباط بین سرمایه ساختاری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

7-1- سؤال های پژوهش :

 

سوال اصلی 1 :

 

آیا بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

سوال های فرعی :

1- آیا بین سرمایه فیزیکی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

2- آیا بین سرمایه ساختاری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

3- آیا بین سرمایه انسانی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

سوال اصلی 2 :

آیا اندازه شرکت بر روابط سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک تأثیرگذار می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران با فرمت ورد