شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در کارخانجات نورد

قسمتی از متن پایان نامه :

ایجاد یادگیری سازمانی:

دورنمای یادگیری سازمانی رسیدن به موفقیت مطلوب و ایده آل می باشد پس برای چنین سازمانهایی موارد زیر ضروری می باشد:

1- شناخت هدف: اولین گام در راه ایجاد یادگیری سازمانی شناخت هدف می باشد زیرا هر گونه اقدام عملی قبل از شناخت هدف منجر به شکست خواهد گردید.

هدف عبارت می باشد از یک بینش مشترک در بین افراد سازمان که در همه سطوح نمایان می گردد و مدیریت عالی سازمان، مسئول اطمینان یافتن از وجود توسعه آن می باشد.

2- وجود رهبران اندیشمند: وجود رهبران اندیشمند در یادگیری سازمانی از آن جهت اهمیت دارد که بدون یک رهبر متعهد به یادگیری ، سازمان هیچگاه موفق نخواهد بود. در یادگیری سازمانی برای دستیابی به آن چیز که که مورد توافق همگان می باشد به رهبری خردمند و تحول آفرین نیاز می باشد. از آنجا که سازمان یادگیرنده سازمانی می باشد دانش آفرین و خلاق، پس رهبر بایستی به گونه ای اقدام کند که در درون سازمان این خلاقیت ایجاد گردد.

3- وجود کارکنان یادگیرنده و خلاق : شرط لازم یادگیری سازمانی کارکنان و مدیران یادگیرنده می باشد. برای یادگیری سازمانی افراد بایستی به توانایی های خود وقوف کامل داشته باشند و آنها را توسعه و بهبود بخشند.

4- تفویض اختیار به کارکنان و آموزش آنها: در یادگیری سازمانی اختیارات به اندازه زیادی به افراد واگذار می گردد و به افراد تکریم گذاشته می گردد و نسبت به آنها اعتمد کامل هست. همچنین فضایی برای پیشرفت آنها فراهم می گردد و براساس توانایی فرد و استعداد او به یادگیری و رشد او را برمی گزینند و آموزش می دهند. این سازمان ها در زمینه آموزش سرمایه گذاری سنگین می نمایند. آموزش کارکنان برای درک نوع فعالیتها و تفویض اختیار به آنها جهت تصمیم گیری باعث می گردد که افراد سازمان احساس نوعی مالکیت بکنند و از کار کردن در سازمان برخود ببالند. یادگیری سازمانی موجب می گردد که مسئولیت فرد در برابر سازمان افزایش یابد و از نظر عواطف و احساسات در وضعی قرار گیرد که جهت تامین هدفهای مورد نظر از هیچ کوششی فروگذار نکنند و با هر مشکلی دست و پنجه نرم کنند.

5- مشارکت کامل در اطلاعات: داده های رسمی درمورد بودجه ، سود و هزینه ها در اختیار افراد قرار می گیرد. هر شخص آزادی اقدام دارد تا با سایر افراد در درون سازمان اطلاعاتی را رد و بدل کند.

6- برخورداری از یک الگوی پوینده: یادگیری سازمانی بایستی به ساز و کارهایی مجهز باشد تا الگوهای ذهنی خود را نسبت به مسایل شناسایی کرده و آنها را دائماً مورد ارزیابی و سنجش قرار دهد.

پس برای اینکه سازمانها موفق باشند، لازم می باشد الگوهای ذهنی واقع بینانه ای داشته باشند با اطلاعات ، آنها را به روز درآورند و بکوشند تا پویایی و انعطاف آنها همواره حفظ گردد.

7- به کارگیری علم و تجربه : یادگیری سازمانی ترکیبی از علم و تجربه را مورد بهره گیری قرار می دهد تا به کمک این دو تصمیم های بهتری بگیرد، زیرا بهره گیری از دانش در تصمیم گیریهای سازمانی، سرعت، دقت و هزینه های کمتری را به سازمان ارزانی می دارد و به کارگیری تجربه ها، تصمیمات اتخاذ شده را واقع بینانه و متناسب با محیطهای مؤثر بر سازمان می کند. در یادگیری سازمانی آن چیز که که برای یادگیری لازم می باشد ، علم و تجربه می باشد و از تجربه در به کار گیری یافته های گذشته بهره گیری می گردد. در این سازمانها افراد بایستی به کمک دانش و تخصص خود، گزینه های موفق را برای آینده برآورد کنند و با بهره گیری از تجربه به تصمیمی منطقی و خردمندانه دست یابند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش :

هدف اصلی :

شناسایی ارتباط بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا.

اهداف فرعی :

  • شناسایی وضعیت قابلیت های فردی براساس ابعاد سازمان یادگیرنده و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
  • شناسایی وضعیت الگوهای ذهنی و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
  • شناسایی وضعیت چشم انداز مشترک و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
  • شناسایی وضعیت تفکر سیستمی و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
  • شناسایی وضعیت یادگیری تیمی و بهبود آن در شرکت لوله صفا.

1-6- سؤالات پژوهش :

سؤال اصلی :

آیا بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟

سؤالات فرعی :

  • آیا بین قابلیت های فردی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین الگوهای ذهنی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین چشم انداز مشترک و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین تفکر سیستمی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین یادگیری تیمی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در کارخانجات نورد  با فرمت ورد