دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

– تعریف اصطلاح ها وعملیاتی متغییر ها

سرمایه فکری : پژوهش های متعددی درخصوص سرمایه فکری صورت گرفته و این پژوهش ها منجر به چارچوب های متفاوتی جهت تعریف ، طبقه بندی و اندازه گیری آن شده می باشد. آن چیز که تمامی نویسندگان در مورد آن اتفاق نظر دارند این می باشد که سرمایه فکری ارزش ناملموس یک سازمان را نمایش می دهد و تمامی تعاریف بر این اصل استوار می باشد که سرمایه فکری، مجموع دارایی های ناملموس سازمان اعم از دانش (بخشی از سرمایه انسانی)، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی ، سرمایه سازمانی، سرمایه داخلی و سرمایه خارجی می باشد (جعفری و رضایی نور، 1385، 42).

سرمایه فکری شامل حاصل جمع دانش اعضای یک سازمان و کاربرد عملی دانش اعضای سازمان می باشد (روس و روس 1997)[1].

سرمایه های فکری دارای اجزایی هستند که در یک طبقه بندی ساده شامل سه نوع سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری می باشد (بونتیس و دیگران، 2000)[2].

 

سرمایه انسانی : شامل تمامی قابلیت های فردی ، استعدادها، دانش و تجربه کارکنان و مدیران سازمان بوده که هنگام ترک سازمان با خود می برند (جعفری، رضایی نور، 1385، 48). سرمایه ی انسانی ،   ذخیر ه ی دانش سازمان می باشد که در کارکنان سازمان تجسم می یابد. روس و همکارانش ، سرما یه ی انسانی را به شایستگی، توجه و تیزهوشی کارکنان نسبت می دهند. شایستگی شامل مهارت و آموزش می باشد ؛ تیزهوشی نیز متضمن مؤلفه های رفتاری کارکنان می باشد . اگرچه کارکنان به عنوان مهم ترین دارایی سازمانی مطرح می شوند ، سازمان نمی تواند آنان را مال خود بداند(روس و روس 1997).

بونتیس سرمایه ی انسانی را قابلیّت جمعی سازمان در استخراج بهترین راه حل ها از دانش افرادش توصیف می کند. خروج افراد می تواند به افت حافظه ی سازمان منجر گردد؛ بنا براین، تهدیدی برای سازمان به شمار می رود . البته ، از زاویه ای دیگر می توان گفت زیرا نیروهای سازمان تازه می شوند، خروج افراد را می توان مفید در نظر گرفت (بونتیس و دیگران، 2000)[3].

 

سرمایه ساختاری (سازمانی یا داخلی) : دانش سازمان و مستقل از افراد و پرسنل بوده و هنگام ترک محل کار توسط کارکنان در پایان یک روز کاری در سازمان باقی می ماند. مانند می توان به دارایی های فکری، پایگاه داده ها، قراردادها، سیستم ها و رویه های سازمانی، سیستم اداری، بهترین عملکرد و …  تصریح نمود (ادوینسون و مالون، 1997، 71)[4].

بونتیس نیز سرمایه ی ساختاری را دستورالعمل ها، راهبردها، خط مشی ها و هر آن چه ارزش سازمان را بیشتر از ارزش فیزیکی آن می سازد، معرفی می کند . طبق یافته های بونتیس ، در سازمانی با اسلوب و شیوه های ضعیف، سرمایه ی فکری به تمامی پتانسیل خود نمی رسد (بونتیس و دیگران،1999 ،462-433)[5]. سرمایه ساختاری به چند دسته تقسیم می گردد: فرهنگ شرکت، ساختار سازمانی، یادگیری سازمانی، فرآیند عملیاتی و سیستم اطلاعاتی. فرهنگ سازمانی عبارتست از ارزش ها، اعتقادات و معیار های رفتاری که توسط همه کارکنان پذیرفته و تسهیم شده می باشد. مقصود از ارزشها آن چیز که که از دید کسب و کار، مشتریان و کارمندان شرکت مهم و شرکت بایستی آنها را مد نظر قرار دهد، هستند. اعتقاد، به توجه کارکنان نسبت به خود، سازمان و مشتریانشان بر می گردد و معیارهای رفتاری قوانین نوشته نشده ای هستند، که توسط وقایعی در شرکت مانند همکاری یک کارمند با دیگری تایید و تاکید می گردد (چن و زو، 2004([6].

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سرمایه فیزیکی

سرمایه فیزیکی دارایی تجدید پذیری می باشد که آگاهانه ساخته دست بشر می باشد. این ممکن می باشد توسط یک ماشین تولید می گردد، اما خواست به وجود عوامل اقتصادی و تولید شده می باشد با بهره گیری از سایر شکلهای سرمایه، مواد، و خدمات کارگری. سرمایه فیزیکی، ممکن می باشد به صورت محسوس و یا نامحسوس باشد.. تا همین اواخر، سرمایه گذاری در سرمایه ثابت بر اساس حساب های ملی به هزینه در موارد ملموس مانند ساختمان ها و تجهیزات محدود شده بود که در سال 2001، هزینه های نرم افزار کامپیوتر از سرمایه گذاری در سرمایه ثابت را به لیست اضافه شده می باشد.

در مدل پالیک برای ارائه یک تصویر کامل از کارآیی منابع ایجاد کننده ارزش، لازم می باشد که کارایی سرمایه فیزیکی و همچنین سرمایه مالی را در نظرگرفت که از تفاوت ارزش دفتری کل دارایی­ها منهای دارایی های نامشهود می باشد.

 

سرمایه ارتباطی (مشتری یا خارجی) : سرمایه مشتری در برگیرنده ارزش فعلی و ارزش بالقوه آتی روابط سازمان با مشتریان می باشد . به همین دلیل اکثرا سرمایه مشتری در زمره دانش بازاریابی و روابط مشتری قرار می گیرد. از این رو این سرمایه شامل مواردی همچون : علائم تجاری، سهم بازار، اطلاعات مشتری، روابط با مشتریان، مراکز قابل دسترس مشتریان و قراردادهای تجاری می گردد (بونتیس و دیگران، 2000)[7]. دانش یا ارزشی می باشد که بین منابع خارجی سازمان مانند مشتریان، عرضه کنندگان کالا و خدمات، بستانکاران، شبکه ها و کانال های توزیع و … ارتباط مستقر می کند(بوزولان و ریسری، 2003، 558-543)[8]. سرمایه مشتری که به عنوان پل و یا کاتالیزوری در فعالیت های سرمایه فکری محسوب   می گردد، از ملزومات اصلی و تعیین کننده تبدیل سرمایه فکری به ارزش بازار و در نتیجه عملکرد تجاری شرکت می باشد. بدون سرمایه مشتری، ارزش بازار و یا عملکرد تجاری شرکت قابل حصول و دستیابی نیست. سرمایه مشتری بطور مستقیم با عملکرد تجاری شرکت ارتباط دارد. سرمایه مشتری یک جزء اصلی و اساسی سرمایه فکری به شمار می رود که ارزش را در کانال های بازاریابی و ارتباطاتی که شرکت با رهبران آن صنعت و تجارت دارد، جای داده می باشد. در مقایسه با سرمایه انسانی و سرمایه ساختار، سرمایه مشتری بطور مستقیم تری در پژوهش ارزش برای شرکت تاثیر دارد و بطور روز افزونی بر اهمیت آن افزوده می گردد و رفته رفته به یک عامل حیاتی تبدیل می گردد. تحقیقات انجام شده در دانشگاه میشیگان، نشان داده می باشد که رضایت مشتریان می تواند ارتباطات تجارت را حفظ کند و نوسان پذیری قیمت محصول را کم کرده و پرستیژ شرکت را بهبود بخشد (چن و زو، 2004) سرمایه مشتری به عنوان یک پل و سازمان دهنده عملیات سرمایه فکری تعبیر می گردد و یک عامل تعیین کننده در تبدیل سرمایه فکری به ارزش بازار می باشد. این سرمایه، شامل استحکام و وفاداری مناسبات و روابط مشتری می باشد (ستایش و کاظم نژاد، 1388).

 

ریسک : انحراف از بازده مورد انتظار و به بیانی دیگر ریسک از نظر آماری انحراف معیار از بازده موردانتظار می باشد (رهنمای رودپشتی و فرزین،1382، 171).

ریسک سیستماتیک: انحراف در بازده موردانتظار که با عوامل بیرون از شرکت (بازار وعوامل اقتصادی) مرتبط می باشد و تحت کنترل مدیریت شرکت نمی باشد، به عنوان ریسک سیستماتیک با ریسک مهمی تعریف می کنیم (رهنمای رودپشتی و فرزین،1382، 171).

ضریب B : شاخصی می باشد که برای تعیین تغییرات قیمت یک سهم نسبت به شاخص قیمت کل سهام (جهان خانی و پارسائیان، 1375، 17).

بازده تحقق یافته (بازده واقعی) : بازدهی می باشد که واقع شده، یا بازدهی می باشد که کسب شده و به وقوع پیوسته . یکی از روش های متداول در محاسبه نرخ بازده واقعی روش اضافه ارزش می باشد. این روش ناظر برعملکرد گذشته شرکت می باشد، که علاوه بر تغییرات قیمت سهام، سود دریافتی در طی سال مدنظر قرار می دهد(تأثیر تبریزی، 1384، 57).

بازده مورد انتظار : تخمینی از بازده یک دارایی که سرمایه گذاران انتظار دارند در یک دورۀ آینده به دست آورند و معمولاً بازده مورد انتظار با عدم اطمینان و یا ریسک رو به رو می باشد(راعی و سعیدی،1385 ، 118).

بازار متقارن: به بازاری گفته می گردد که در آن مصالحه بین ریسک و بازده وجود داشته باشد. از مشخصه های این بازار ، نرخ بهره بدون ریسک عقلایی بازار، وجود بازار کارا، نرخ رشد عقلایی تورم موردانتظار، تناسب بین نرخ بهره وام دهی با نرخ بهره وام گیری می باشد (تهرانی و نوربخش ،1384، 124).

بازار نامتقارن : به بازاری گفته می گردد که در آن مصالحه بین ریسک و بازده وجود نداشته باشد. و از مشخصه های این بازار، بالا بودن نرخ بهره بدون ریسک واقعی اقتصادی و موجود صرف ریسک منفی، ناکارایی بازار، بالا بودن نرم تورم مورد انتظار بازار و تفاوت عمده بین نرخ بهره وام­گیری می باشد        (همان منبع 124)

[1]. Roos, G. and Roos, J, 1997

[2]. Bontis,2000

[3]. Bontis,2000

[4]. Edvinsson &  Malone,1997,71

[5]. Bontis,1999,433-462

[6]. Chen & Xie,2004

[7]. Bontis,2000

[8]. Bozzolan & Ricerri,2003,543-558

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش :

هدف اصلی :

شناسایی ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

مطالعه اینکه اندازه شرکت بر روابط سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک تأثیرگذار می باشد

اهداف فرعی :

3- شناسایی ارتباط بین سرمایه فیزیکی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

4- شناسایی ارتباط بین سرمایه انسانی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

5- شناسایی ارتباط بین سرمایه ساختاری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

7-1- سؤال های پژوهش :

 

سوال اصلی 1 :

 

آیا بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

سوال های فرعی :

1- آیا بین سرمایه فیزیکی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

2- آیا بین سرمایه ساختاری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

3- آیا بین سرمایه انسانی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

سوال اصلی 2 :

آیا اندازه شرکت بر روابط سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک تأثیرگذار می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران با فرمت ورد