دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

روش پژوهش

از لحاظ طبقه بندی برمبنای روش و ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی می باشد که با بهره گیری از داده های نظاره شده انجام می گردد در پژوهش همبستگی هدف اصلی آن می باشد که مشخص گردد آیا ارتباط ای بین دو یا چند متغیر کمّی هست یا نه؟ و اگر هست اندازه و حد آن چقدر می باشد هدف از مطالعه همبستگی ممکن می باشد برقراری یک ارتباط یا نبود آن و بکارگیری روابط در انجام پیش بینی ها باشد، مطالعه همبستگی تعدادی از متغیرهایی را که تصور می رود با یک متغیر پیچیده عمده مرتبط هستند ارزیابی می کند(خاکی، 1388، 218).

مقیاس اندازه گیری داده ها مقیاس نسبی می باشد . مقیاس نسبی بالاترین و دقیق ترین سطح اندازه گیری را ارائه می دهد این مقیاس علاوه بر دارا بودن کلیه خصوصیات مقیاسهای دیگر، از صفر مطلق نیز برخوردار می باشد. روش پژوهش به صورت قیاسی – استقرایی می باشد که در آن مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه کتابخانه ، مقاله و اینترنت جمع آوری شده و به صورت استدلال قیاسی و در رد یا اثبات فرضیه- های پژوهش با به کارگیری روش های آماری مناسب، از استدلال استقرایی در تعمیم نتایج بهره گیری شده می باشد. زیرا هدف پژوهش شناخت ارتباط همبستگی بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک در شرکت- های بورسی می باشد تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی می باشد که در آنها کوشش می گردد ارتباط متغیرهای مختلف با بهره گیری از ضریب همبستگی کشف و تعیین گردد. پس شاخص همبستگی شاخص دقیقی می باشد که اظهار می کند تغییرات متغیر تا چه اندازه ای به متغیر دیگر وابسته می باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف پژوهش کاربردی بوده می باشد که مبتنی بر تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از بورس اوراق بهادار تهران می باشد. هدف پژوهش های کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد. در تحقیقات کاربردی، تأکید برتأمین سلامت و رفاه توده مردم و مطلوب بودن فعالیت می باشد و یافته های آن نیز به اندازه بسیار زیاد قائم به مکان و زمان هستند.

 

 

11-1 قلمرو پژوهش

قلمرو پژوهش، چهارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار باشد.

 

1-11-1 قلمرو مکانی پژوهش

این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد مطالعه قرار می دهند.

 

2-11-1 قلمرو زمانی پژوهش

بارتلی و پیر ،2004 تحقیقات متعددی در مورد دستیابی به بهترین دورۀ زمانی برآورد بازده مورد  انتظار انجام دارند. آن ها به این نتیجه رسیدند که بهره گیری از بازده های ماهانه یک دورۀ زمانی 5 ساله بهترین قالب زمانی در زمینه چنین تحقیقاتی می باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لذا با در نظر داشتن محدودیت های که ذکر خواهد گردید دوره ی زمانی این پژوهش، 5 ساله ، ازابتدای سال 1385 تا انتهای سال 1389 می باشد.

 

3-11-1 قلمرو موضوعی پژوهش

در این پژوهش ، مطالعه و سنجش سرمایه فکری، موضوعی می باشد که مورد بحث و پژوهش قرار می گیرد  و در حوزه مدیریت سرمایه گذاری قابل مطالعه می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش :

هدف اصلی :

شناسایی ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

مطالعه اینکه اندازه شرکت بر روابط سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک تأثیرگذار می باشد

اهداف فرعی :

3- شناسایی ارتباط بین سرمایه فیزیکی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

4- شناسایی ارتباط بین سرمایه انسانی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

5- شناسایی ارتباط بین سرمایه ساختاری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

7-1- سؤال های پژوهش :

 

سوال اصلی 1 :

 

آیا بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

سوال های فرعی :

1- آیا بین سرمایه فیزیکی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

2- آیا بین سرمایه ساختاری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

3- آیا بین سرمایه انسانی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

سوال اصلی 2 :

آیا اندازه شرکت بر روابط سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک تأثیرگذار می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران با فرمت ورد