پایان نامه ارشد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در کارخانجات نورد

قسمتی از متن پایان نامه :

مدیریت زمان برای یادگیری سازمانی:

یادگیری نیاز به وقت دارد. به عنوان مثال زمانی که فردی مدل های ذهنی را مدیریت می کند، زمان قابل توجهی صرف خواهد گردید که فرضیات را مشخص نماید، همخوانی و صحت آنها را محک بزند و بیازماید که چگونه می توان مدل های مختلف را با یکدیگر ادغام نمود با تصویری منسجم و نظان یافته از مسائل مهم، ایجاد گردد.

مدیریت زمان معقوله ای می باشد که مدیران طراز اول در آن، تأثیر به سزایی دارند، نه از طریق حکم کردن و فرمان راندن، بلکه از طریق ایجاد نمونه و الگو. به عنوان مثال اوبراین1 برای جلسات کوتاه مدت برنامه ریزی انجام نمی دهد. اعتقاد وی بر این می باشد که اگر مطلبی آنقدر بی اهمیت می باشد که نمی توان یک ساعت وقت صرف آن نمود، اصولاً نباید وقتی برای آن اختصاص داد. در سازمانی که به خوبی طراحی شده باشد، تنها مسائلی بایستی مورد توجه مدیران ارشد قرار گیرد که از ماهیتی پیچیده، دشوار و واگرا برخوردار باشند. اینها مواردی هستند که نیازمند توجه و تدبر افراد ارشد و اطلاعات افراد در سطوح پایین تر هستند. اگر مدیران ارشد روزانه بایست مسئله مواجه هستند، یا بسیاری از این مسائل، از نوع معضلات همگرا هستند، که مدیران محلی و سطوح دیگر نیز می توانند به آنها بپردازند و یا اینکه مدیران ارشد وقت کافی صرف مسائل اساسی و پراهمیت نمی کنند، در هر دو صورت مطلب مبین این نکته می باشد که مدیریت صحیحی در مجموعه حاکم نمی باشد. او بر این تصریح می کند که اگر مدیر در یک سال، دوازده تصمیم اخذ کرده باشد، سال پرباری را پشت سر گذاشته می باشد.

هیچ کس نمی داند در سازمان های آینده، مدیران چه اندازه از وقت خود را صرف تفکر، مدل سازی و طراحی فرآیندهای یادگیری خواهند نمود، اما به گونه یقین به مراتب بیش از آن چیزی خواهد بود که سابق بر این بوده می باشد. سیمون1 در شرکت هرمان میلر از مدیران شرکت خواسته می باشد که 25 % وقت خود را به یادگیری اختصاص دهند. در طی یک سال گذشته گروه مدیریت شرکت، خود را وقف یادگیری، قابلیت های تفکر و جستجوگری در کار و متناسب با فرمان (مدل های ذهنی) نموده و این قابلیت ها را در موارد اساسی و استراتژیک شرکت به کار برده اند. نقطه آغاز مناسب برای تمامی مدیران این می باشد که وقت برای تفکر در برنامه خود ایجاد نمایند. اگر چنین کار عملی نشد، به دنبال علت آن باشند. روشی از هر یک از مدیران برای مدیریت مناسب بر وقت و زمان بر می گزینند، نشان دهنده تعهد و اعتقاد آنها به امر فراگیری می باشد.[20]

 

مهارت های رهبری در یادگیری سازمانی عبارت اند از:

215 نمایان ساختن و آزمون مدل های ذهنی2:

مدل های ذهنی، تصویرها، پیش فرض ها، باورها و داستان هایی می باشد که بشر درمورد خود، دیگران، سازمان ها، مناسبات اجتماعی و همه جنبه های جهانی که در آن زندگی می کند در ذهن خود دارد. مدل های ذهنی نشان دهنده دریافت های آدمی از جهان خارج می باشد و دقیقاً بیانگر آن چیز که می باشد که در ارتباط با جهان خارج می بیند. بشر بدون نقشه های ذهنی قادر به شناخت جهان پیچیده پیرامون خود نیست. البته این تصویرهای ذهنی از آنجا که نقشه کاملی از واقعیت را ارائه نمی دهند، ناقص اند اما ادراک آدمی از جهان خارج را می سازند، منشاء تحلیل و تفسیر پدیده ها هستند و بنیان واکنش و اقدام بشر را تشکیل می دهند.[21]

تشخیص و تبیین مدل های ذهنی نیازمند مکانیزم هایی می باشد که به گونه مستقل از میل افراد وارد اقدام شوند و گریز ناپذیر باشند. در شرکت های شل و هانوور، از دو توجه که همزمان با هم برآمدند و در طراحی مدل های ذهنی دخالت داشتند، بهره گیری گردید. به این ترتیب فرآیندهای سنتی برنامه ریزی را به فراگیری بدل کردند و به این ترتیب هیئت مدیران داخلی را تبدیل به نهادی کردند که مدیران ارشد و محلی در کنار یکدیگر با مسائل و معضلات درگیر می شوند و با همفکری، تصمیمات را اتخاذ می نمایند.

نظر به اهمیتی که اظهار واضح و روشن مدل های ذهنی نزد مدیران شرکت شل پیدا کرده بود، آنها در متجاوز از صد شرکت عملیاتی خود اقدام به توسعه روش هایی برای این مقصود نمودند. یکی از نیازهایی که در پس انتخاب توجه خاص شرکت شل پنهان می باشد، همین دستیابی به دیدی واحد و جامع در سراسر شرکت بود.

1 obrain

1 Simon

2 Montal Thinking

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش :

هدف اصلی :

شناسایی ارتباط بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا.

اهداف فرعی :

  • شناسایی وضعیت قابلیت های فردی براساس ابعاد سازمان یادگیرنده و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
  • شناسایی وضعیت الگوهای ذهنی و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
  • شناسایی وضعیت چشم انداز مشترک و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
  • شناسایی وضعیت تفکر سیستمی و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
  • شناسایی وضعیت یادگیری تیمی و بهبود آن در شرکت لوله صفا.

1-6- سؤالات پژوهش :

سؤال اصلی :

آیا بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟

سؤالات فرعی :

  • آیا بین قابلیت های فردی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین الگوهای ذهنی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین چشم انداز مشترک و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین تفکر سیستمی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین یادگیری تیمی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در کارخانجات نورد  با فرمت ورد