دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

– هوش سرمایه انسانی

فیتز- انز 1 روش هوش سرمایه انسانی را بدین نحوه توسعه داد که مجموعه هایی از شاخص های سرمایه انسانی جمع آوری شده را از طریق یک پایگاه داده ، الگوبرداری نمود. بنا به عقیده فیتز- انز [1]در زمانی که هزینه نیروی انسانی بالغ بر 40 درصد از هزینه سازمان ها را شامل می گردد. فیتز انز مدعی می باشد که وظایف بخش منابع انسانی در یک سازمان می بایستی فراتر از مواردی نظیر جذب، آموزش و جبران خدمات باشد. هم چنین در زمانی که دانش به یک عنصر جدی در موفقیت اقتصادی تبدیل شده می باشد، اندازه گیری و مدیریت دارایی های فکری یک وظیفه بحرانی کسب و کار می باشد.

 

15-6-1-2- مدل کارگزار فناوری

این مدل توسط بروکینگ توسعه داده شده می باشد و دانش سازمانی را به چهار طبقه : دارایی های بشر- محور، دارایی های زیرساختی ، دارایی های فکری و دارایی های بازار تقسیم می کند و ارزش سرمایه فکری سازمان را طی یک فرآیند ارزیابی مشخص می کند. و هر یک از مدل بوسیله پرسشنامه های ممیزی مخصوص درمورد متغیرهای مرتبط با طبقه دارایی ها مطالعه می گردد.

 

16-6-1-2- روش ارزشگذاری جامع

این روش توسط مکفرسون [2] توسعه پیدا نمود، ارتباط مابین اندازه گیری ارزش شرکت سرمایه فکری و مقادیر پولی را به مقصود ارزش گذاری جامع کسب و کار مورد بهره گیری قرار می دهند. این روش سه دسته ارزش زیر را مورد بهره گیری قرار می دهد.

ارزش اصلی که نشان دهنده اثربخشی داخلی شرکت می باشد.

ارزش فرعی که توسط اثربخشی توزیع شرکت اندازه گیری می گردد.

ارزش ابزاری که نشان دهنده فشارها در محیط رقابتی می باشد.

 

5-1-2- ارزیابی تحلیلی – تطبیقی و مدل های سنجش سرمایه فکری

جدول 3-2نتایج تحلیلی – تطبیقی روش های مختلف سنجش و اندازه گیری سرمایه فکری ارائه می- نماید. هر یک از این روش ها برحسب کمی یا کیفی بودن، مبتنی بر عملکرد گذشته ویا آینده بودن و قابل الگوبرداری بودن یا نبودن مورد مقایسه قرار می گرفته اند.

 

جدول 3-2 : مقایسه ارزش گذاری سرمایه های فکری(رودو و لیرت)[3]

[1]. Fitz – Enz

[2]. Mcpherson

[3]. Rodov & Leliaert

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش :

هدف اصلی :

شناسایی ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

مطالعه اینکه اندازه شرکت بر روابط سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک تأثیرگذار می باشد

اهداف فرعی :

3- شناسایی ارتباط بین سرمایه فیزیکی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4- شناسایی ارتباط بین سرمایه انسانی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

5- شناسایی ارتباط بین سرمایه ساختاری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

7-1- سؤال های پژوهش :

 

سوال اصلی 1 :

 

آیا بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

سوال های فرعی :

1- آیا بین سرمایه فیزیکی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

2- آیا بین سرمایه ساختاری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

3- آیا بین سرمایه انسانی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

سوال اصلی 2 :

آیا اندازه شرکت بر روابط سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک تأثیرگذار می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران با فرمت ورد