عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

قسمتی از متن پایان نامه :

اندازه مشارکت در تصمیم گیریهای مربوط به امور روستا

مشارکت وسیع روستائیان در تصمیم گیری یکی از پیش نیازهای توسعه روستایی می باشد وسبب مشروع شدن تصمیم ها، برنامه ها و پشتیبانی در اجرای آنها می گردد. در واقع روستاییان با مشارکت هر چه بیشتر خود دراین زمینه از خطر تحت تأثیر قرار گرفتن تصمیمات توسط گروههای مخالف وافراد ناآگاه روستا، ایجاد تعارض ونگرانی، امکان اخذ تصمیمات  نادرست که از نظر سیاسی غیر قابل اغماض، جلوگیری می کنند. در سنجش اندازه مشارکت روستاییان در تصمیم گیریهای مربوط به امور روستابا در نظر داشتن جدول(4-10) 11.5درصداز پاسخگویان اندازه مشارکت خود در تصمیم گیریهای مربوط به روستا را خیلی زیاد اظهار نموده اندو 25.25 درصدمشارکت در این بخش را زیاد، 27درصد متوسط و به ترتیب 21 درصد و15.25 درصد اندازه مشارکت در تصمیمات مربوط به روستای خود را کم وخیلی کم اظهار نموده اند. مشارکت روستائیان درتصمیم گیریهای اداره ی امور محلی خود مستلزم داشتن اختیار تصمیم گیری می باشد واختیار تصمیم گیری مستلزم فراهم آوردن امکانات گوناگون برای اجرای تصمیمات و سیاست ها و خط مشی های اتخاذ شده در محل می باشد.وبرای موفقیت برنامه های توسعه روستایی ومشارکت آنان در امر تصمیم گیری بایستی راههای مشارکت روستائیان را تسهیل کرده وبا در نظر داشتن اینکه توانمندی روستائیان برای شرکت در فرآیند توسعه از مرحله تصمیم سازی آغازمی‎شوداین توانمندی را مسئولان با افزایش سطح آگاهی و دانش روستائیان ارتقاء بخشند تا باعث افزایش قدرت تصمیم گیری روستائیان در امور مربوط به روستا گردد واز حقوق اساسی خویش دفاع کنند. براساس شکل (4-12)بیشترین اندازه مشارکت در تصمیم گیریها براساس طبقه بندی روستاها مربوط به روستاهای متوسط (32) وکمترین اندازه مشارکت مربوط به روستاهای کوچک (18) درصد می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تاثیر تأثیر مشارکت مردم روستایی در به ثمر رسیدن طرحهای توسعه روستایی

مشارکت به معنای همکاری روستائیان در طرح ها و پروژه هایی که توسط دیگران تهیه شده نیست بلکه مشارکت مطلوب زمانی انجام می گردد که روستائیان بتوانند در سطوح ذهنی، عینی، تصمیم گیری و اجرایی، دخالت داشته باشند. در چنین جریانی، روستائیان بدون نیاز به اعمال کنترل و نظارت خاصی، به اجرای طرحها و پروژه ها می پردازند وعملاً موفقیت طرح ها را تضمین می کنند. با در نظر داشتن جدول (4-11)، 97.25  درصد پاسخگویان اعتقاد دارند که مشارکت مردم در به ثمر رسیدن طرحها ی توسعه روستایی موثر می باشد وتنها 2.75درصد از روستائیان به تأثیر موثر روستائیان در به ثمر رسیدن طرحهای توسعه روستایی اعتقادی ندارند واین  ناشی از عواملی مثل عدم آگاهی واحساس تعهد مردم روستاهای محدوده مورد مطالعه از طرحهای عمرانی ونتایج آن می باشد. روستاییان عقیده دارند مسئولین تأثیر موثر آنها را در به ثمر رسیدن طرحها نادیده می گیرند  و موجبات نارضایتی روستاییان را فراهم می‎آورند. مسئولین بایستی به این امرتوجه داشته باشند که  با درگیر شدن مردم در تعیین سرنوشت خویش که به وسیله ی مشارکت آنها در طرح ها تحقق می یابد پروژه ها و برنامه های توسعه روستایی نیز به شکل مطلوبی راه پیشرفت و اجرا را خواهد پیمودوموجب افزایش کارایی برنامه های توسعه ای وموجب کاهش زمان و هزینه  اجرای طرح ها و پروژه ها می گردد.آگاهی از اهداف و نتایج طرحها و اطمینان از اینکه اجرای این طرحها با کمک ومشارکت آنها به بهتر شدن وضعیت روستا کمک می کند، موجب بر انگیختن حس مسئولیت افراد شده وروستائیان به تأثیر موثر خود در به ثمر رسیدن طرحها آگاه می شوند. مشارکت زمانی مفهوم واقعی خود را می گیرد که در بر انگیختن تجارب روستائیان موثر باشد مردمی که در طرحهای توسعه روستایی مشارکت داشته باشند آن را از آن خود دانسته و با علاقمندی  وبا رعایت نظم و انظباط با آن همکاری خواهند نمود. که این همکاری وبرنامه ریزی مناسب، بهره گیری از توانایی های روستائیان و مشارکت آگاهانه وداوطلبانه آنها، می‎تواند بستری مناسب برای موفقیت و به ثمر رسیدن طرح های توسعه را فراهم کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  3. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  4. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه