عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

قسمتی از متن پایان نامه :

اندازه اعتقاد مردم به طلب همه امور روستا از مسئولین

با در نظر داشتن اینکه مشارکت اغلب توسط بخش دولتی به ویژه مسئولان و دولت مرکزی به مردم تحمیل می‎گردد مشارکت اصیل در بیشتر موارد نادر می باشد. بر اساس جدول (4-15)40درصداز پاسخگویان، از اینکه همه امور مربوط به روستا را از مسئولین طلب کنند مخالف بوده اندومعتقدند که روستائیان نیز بایستی به همراه مسئولین محلی در انجام کارهای مربوط به روستا سهیم باشند ونباید همه امور مربوط به روستایشان را از مسئولین طلب کنند بلکه از دانش و تجربه بومی خود نیز بایستی بهره گیری کنندو نظر روستاییان ومسئولین بایدمکمل یکدیگر باشند.9.5درصداز روستائیانکاملاً مخالف، 27.25درصد نظرشان در مورد طلب همه امور روستا از مسئولین متوسط، 14.3درصدبا طلب همه امور روستا از مسئولین موافق و 9درصد نیز کاملاً موافق بوده اند. باتوجه به اینکه هدف از مشارکت، تواناسازی مردم روستا وتبدیل روستاییان به افرادی مسئولیت پذیر، تاروستائیان بتوانند بدون اتکای جدی بر برنامه های رسمی بتوانند بر معضلات خود فایق آیندو نیازهای اساسی خود را رفع کنند.پس مسئولان بایستی کوشش نمایند تاگرایش روستائیان به اتکاواتصال به نیرویی قدرتمند(دولت)و میل فراوان مأموران دولت به دخالت در امور روستا را کاهش دهند تا مشارکت روستاییان پررنگ ترشود. براساس شکل (4-21) بیشترین اندازه مخالفت با طلب همه امور روستا از مسئولین براساس طبقه بندی مربوط به روستاهای متوسط (47 درصد)می باشد.پس دولت بایستی میدان فعالیت را برای مشارکت روستاییان را بوجودآوردوتحمل مأموران دولتی رادرواگذاری مسئولیت ها به مردم را بالا ببرد وکمترین اندازه، مربوط به روستاهای بزرگ (10درصد ) می باشد.

اندازه اعتقاد روستاییان به کار گروهی

اعتقاد به کار گروهی در جوامع روستایی و مشارکت روستائیان در گروه هایی که به مشکل یابی و گره گشایی در روستا می پردازند، رهیافت مناسبی در توسعه روستایی می باشد، زیرا حرکت گروهی در بطن اجتماعات روستایی و محلی به تصمیمات آنها عینیت می بخشد واساس کار گروهی در هر جامعه ای وجود اعتماد بین افراد آن گروه یا جامعه می باشد. زمانیکه اعتماد عمومی به عنوان یک سرمایه اجتماعی در جامعه پررنگ باشد، می توان انتظار داشت افراد با انگیزه وهدفی مشترک در انجام کار بطور جمعی همفکری داشته باشند. هر گاه در جامعه ای تفردگرایی در کنار بی اعتمادی افزایش یابد، به مراتب روحیه کار گروهی نیز در آن جامعه سست تر می گردد. با در نظر داشتن جدول (4-16)، 47 درصد پاسخگویان، با این که کار گروهی کم تر به نتیجه می رسد مخالف بوده اند. 17.75درصد کاملاًمخالف، 18.3 متوسط، 11درصد موافق و6 درصد با اینکه کار گروهی کمتر به نتیجه می رسد کاملاً موافق بوده اند ودلیل مخالفت آنها با کار گروهی بدلیل پایین بودن سطح سواد وعدم آگاهی آنها از مزایای کارگروهی می باشد. البته در بعضی مواقع عدم تمایل افراد برای کار گروهی بدلیل عدم توانایی آنها برای دفاع از حقوق فردی در گروه می باشد.با در نظر داشتن این که مشارکت گروهی در توسعه روستایی در زمان حاضر به عنوان پدیده ای سودمند پذیرفته شده می باشد روستائیان محدوده مورد مطالعه نیز به این امر اعتقاد دارند که کار گروهی بیشتر، بهتر از کار انفرادی می باشد به نظر می رسد که راهبردهای گذشته توسعه روستایی به خاطر فقدان این امر شکست خورده اند. و در نهایت می توان نتیجه گرفت که، کار گروهی سبب پاسخگویی مناسب تر به انواع نیازها و همچنین هماهنگی مناسب با مردم در راستای تأمین بهتر خواسته های آنها موثر خواهد بود. در مجموع در مورد این قسمت می توان دریافت که بیشترین اندازه اعتقاد به کار گروهی (مشارکت) در روستاهای متوسط (50درصد) وکمترین اندازه اعتقاد به کار گروهی مربوط به روستاهای کوچک (10درصد) می باشد.به گونه کلی می توان نتیجه گرفت در همیاری هایی که آزادی و مالکیت فردی حفظ می گردد، مردم روستایی بیشترین مشارکت را خواهند داشت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  3. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  4. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه