عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

قسمتی از متن پایان نامه :

وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت آنان در توسعه روستایی ارتباط هست.

با در نظر داشتن این نکته که هدف  مقایسه 1 مشخصه  بین چند گروه می باشد بایستی از آزمون واکاوی واریانس و یا کراسکال والیس بهره گیری نماییم.  و در فرضیه قبل غیر نرمال بودن توزیع متغیر اندازه مشارکت در توسعه روستایی را نتیجه گرفتیم بنا براین از آزمون کراسکال والیس بهره گیری می کنیم . در این فرضیه نیاز به سطوح مختلف وضعیت درآمدی و اقتصادی افراد داریم از  سوال نوع اشتغال برای این سنجش بهره گیری می نماییم. به تعبیری اندازه مشارکت افراد در توسعۀ روستایی را در گروه های شغلی مختلف ارزیابی می کنیم.

از آنجایی که از روستائیان به صورت مستقیم اندازه درآمد آنها سوال نشده پس از نوع اشتغال روستائیان برای سنجش بهره گیری می کنیم.

به گونه حتم وضعیت اقتصادی مطلوب، یکی از مؤلفه­ها و شاخص­های بسیار مهم در توسعه پایدار روستایی می باشد. زیرا از یک سو باعث بهبود وضعیت زیستی – معیشتی روستاییان گردیده و متعاقباً می­تواند زمینه­هایی برای توسعه پایدار انسانی در میان این مردمان گردد و از سوی دیگر با بهبود وضعیت اقتصادی و ارتقا بخشیدن به درآمد روستاییان، مشارکت آنان نیز در امور مختلف روستا افزایش یافته و باعث پایداری روستا و تثبیت و ماندگاری روستایی در روستا نیز می­گردد. نتایج منتج از آزمون کراسکال والیس و مقدار آماره 95/20 حاکی از آن می باشد که؛ بین وضعیت اقتصادی پاسخ­گویان با اندازه مشارکت آنان در برنامه­های توسعه روستایی ارتباط معناداری تا سطح 99 درصد هست .

نتایج حاصل از جدول (5-7) حاکی از آن می باشد که؛  با بهبود وضعیت اقتصادی روستاییان  میانگین رتبه مشارکت آنها نیز در طرحها وپروژه های روستایی افزایش می یابد. در واقع مردم وقتی در جامعه ای احساس امنیت ورضایت داشته باشند راحت تر اقدام به مشارکت در امور مختلف خواهند نمود وثمره این اقدام ضمن ابعاد مختلفی که دارد منجر به توسعه وپیشرفت جامعه در سطوح مختلف می گردد.پس مسئولان وبرنامه ریزان بایستی با نیاز سنجی در زمینه ایجاد اشتغال در ارتباط با بهبود وضعیت اقتصادی روستاییان بیش از پیش کوشش کنند واز ظرفیت ها وپتانسیل های  موجود در سطح روستاهای محدوده مورد مطالعه ازجمله توسعه صنعت گردشگری و کشاورزی بهره گیری نمایند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  3. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  4. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه