تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تأثیر تأثیر دولت در بهبود وضعیت روستا

مطالعه های صورت گرفته نشان می دهد که،کمک های دولتی برای انجام پروژه هاو یا طرح های عمرانی واقتصاد در هر جامعه ای موجب وابستگی و سر سپردگی مردم آن گروه یا جامعه می گردد.اگر دولت کمکی به مشارکت کنندگان می کند بهتر می باشد در قالب قراردادی با مسئولان تعیین شده از سوی مشارکت کنندگان باشد تا ازدخالت مأموران دولتی فارغ شوندزیرا ساکنین روستاها خود عامل اصلی توسعه روستایی هستند به همین جهت پروژه های عمرانی بایستی با مشارکت سازمانهای مردم نهاد مانند شوراهای روستایی طراحی شوندتا نیازهای واقعی روستائیان را برآورده سازند ومردم را به حضور فعال در فرآیند اجرا و نظارت ترغیب کنند، با اجرای مشارکتی طرح های عمرانی، مردم در حفظ ونگهداری تجهیزات و زیرساختهای تعبیه شده دقت و حساسیت بیشتری خواهند داشت. با در نظر داشتن جدول(4-17)، 44 درصدپاسخگویان، با اینکه دولت به تنهایی بتواند نیازهای روستاییان را تشخیص دهد مخالف بوده اند. همچنین 17درصدپاسخگویان گزینه کاملاًمخالف، 19.5 درصد متوسط، 14.5 درصد موا فق و5درصد با اینکه دولت بهتر می داند روستا چه می خواهد کاملاً موافق بوده اند. زمانیکه دولت برای روستایی تصمیم گیرنده باشد،اطاعت مردم از دولت مبتنی بر ضرورت وعافیت اندیشی می باشد نه رضایت وپذیرش.درحالیکه درطراحی یک برنامه برای محیط خاص یا روستایی خاص، فردی که با محیط آشنایی دارد، بایستی در جریان طراحی برنامه حق اظهارنظر داشته باشد. یعنی روستایی از نیازها، کمبودها، ضعف ها و قوت های محیط خود بهتر از کارشناسان خبر دارد. بنابراین نیاز می باشد روستاییان در طراحی برنامه ها شرکت داشته باشند. بیشترین اندازه مخالفت بااینکه دولت بهتر می تواند برای روستا تصمیم بگیرد مربوط به روستاهای متوسط با (40 درصد ) مخالفت و کمترین اندازه مخالفت مربوط به روستا شهر تمل با (15 درصد) مخالفت می باشد.

تأثیر تأثیر مسئولین در بهبود وضعیت روستا بدون حضور روستائیان

مطالعه های صورت گرفته در خصوص اینکه مردم برای بهتر شدن وضعیت روستا کاره ای نیستند، بلکه این مسئولین هستند که بایستی کاری انجام دهند نشان می دهد که، توصیه کلی آن می باشد که دولت بایستی کوشش کند تا موانع موجود بر سر راه روستائیان را کمتر و کوشش خود را برای محو بی سوادی و ارتقاء سطح درآمد مردم مضاعف نمایندتا روستایی در طرحهای توسعه بدون در نظر داشتن منافع آنی مشارکت نمایند ومسئولیتهای مربوط به امور روستا را به روستایی واگذار کند. زیرا سابقه نشان می دهد که پروژه های عمرانی که با دخالت مستقیم دولت و بدون مشارکت مردم صورت گرفته شده با هزینه های بالا وبازده پائین اجرا شده‎اند و به تخصیص غیر بهینه منابع منجر شده می باشد. برنامه ریزی از بالا به پایین و عدم نظارت روستائیان بر طرح‎های عمرانی سبب بروز فساد در فرآیند اجرای پروژه ها و کیفیت پایین و سوءمدیریت در حفظ ونگهداری زیرساخت می گردد. با در نظر داشتن جدول(4-18)، 42.25درصدپاسخگویان، با این که مردم برای بهتر شدن وضعیت روستا کاره ای نیستند مخالف بوده اند. همچنین20.5 درصد پاسخگویان گزینه کاملاً مخالف،17.25 درصد موافق،15.25 درصد متوسط  و تنها 4.75 درصد  با این سوال کاملاً موافق هستند . ونتیجه گرفته میشود بیشتر پاسخ گویان مخالف این هستند که مردم در بهتر شدن وضعیت روستا کاره ای نیستند. برای مقامات دولتی که در سطوح بالاتری کار می کنند،

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  3. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  4. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه