تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

قسمتی از متن پایان نامه :

اندازه اعتقاداهالی به اختصاص دادن بخشی از در آمد برای اجرای طرحهای عمرانی روستا

در راستای افزایش اندازه مشارکت روستائیان برای اختصاص دادن بخشی از درآمد برای اجرای طرحهای عمرانی روستا بایستی به تنوع بخشی فعالیتهای زراعی، کاهش هزینه های مردم و افزایش درآمد روستائیان بپردازیم. با در نظر داشتن جدول( 4-20 )، 37.8درصدپاسخگویان با اینکه، بخشی از درآمدشان را برای اجرای  طرحهایی که در روستا اجرا می گردد اختصاص دهند، تمایل داشته اند و این بیانگر این می باشد که  مردم تا حد متوسط اعتقاد دارندکه، بخشی از درآمدشان را برای اجرای طرحهای عمرانی روستااختصاص دهند. و34درصد پاسخگویان  اندازه اعتقادشان به اختصاص دادن بخشی از درآمدشان برای اجرای طرحها را زیاد، 15.8درصد خیلی زیاد، 7.5درصدکم و 5 درصد نیز به این امراعتقاد خیلی کمی داشته اند. طبیعتاًزمانیکه تعداد کثیری از روستاییان محدوده مورد مطالعه به علت عدم تناسب آنها با اندازه زمین های زراعی و بافت اقتصادی روستا،بسیاری از روستاییان هنوز در دستیابی به درآمد،تنوع شغلی،امنیت ورضایت شغلی وازکیفیت زندگی مناسبی برخوردار نباشند، نمی توان انتظار داشت که در اجرای این برنامه هامشارکت مطلوب داشته باشند. لذا بایستی با طرفداری از ابتکارات کار آفرینان روستایی به ویژه جوانان روستایی، ظرفیت سازی برای رشد اقتصادی و توان رقابتی مناطق روستایی، ایجاد زمینه های مناسب برای دسترسی به تسهیلات بانکی در روستاها و ارتقای امنیت اجتماعی روستائیان وفرصت های شغلی و درآمدی وبسط وترویج سرمایه گذاریهای کوچک که روستائیان قادر به اجرای آن باشند را در روستاهای محدوده مورد مطالعه بوجودآوریم تنها از این رو بستری مناسب برای اختصاص بخشی از درآمد روستائیان برای طرحها وپروژه ها ایجاد می گردد. بیشترین اندازه اعتقاد به اختصاص بخشی از درآمد برای طرحهای روستا براساس طبقه بندی روستاهامربوط به روستاهای کوچک (36 درصد) وکمترین مربوط به روستاهای بزرگ(15 رصد) می باشد.

اندازه اعتقاد به مشارکت برای پیشبرد طرحهای عمرانی در روستا

با در نظر داشتن جدول(4- 21)،35.8درصد از پاسخگویان اعتقاد زیاد به مشارکت در طرحهای عمرانی  بدون دریافت دستمزد دارند. 26.5 درصداعتقاداتشان درحدمتوسط، 17.8درصددر حد خیلی زیاد اندازه اعتقاد خود را به مشارکت در طرحها را بدون دریافت دستمزد اظهار نموده اند. وبا در نظر داشتن سوالاتی که از روستاییان صورت گرفته، بیشترین مشارکت مردم در پیشبرد طرحهای بدون دستمزد، در روستاهای نمونه شامل مشارکت در ساخت مساجد در روستای بسته دیم، کانال آبرسانی برای کشاورزی در روستای رودپشت، لایروبی انهار وتعمیرات مربوط به حفظ ونگهداری مدارس می باشد. 15.8 درصدکم و4.3 درصدپاسخگویان اندازه مشارکت خود رادرحد خیلی کم اظهار نموده اند.این حاکی ازآن می باشد در روستاهایی که از نظر اقتصادی و امکانات رفاهی در سطح بسیار پایین تری قرار دارند، همکاری و مشارکت اقتصادی آنها در طرحها کم رنگتر می باشد. بیشترین قشری که در جوامع روستایی تمایل به مشارکت در طرحها همراه با دریافت دستمزد دارند افراد بیکار وکارگران روستایی که دارای مشاغل فصلی هستند این افراد در فصول بهار و تابستان در مزارع دیگر افراد روستا مشغول به کار کردن هستند وبا کارگری به زندگی می پردازند. می‎توان نتیجه گرفت علت اصلی تمایل آنها به دریافت دستمزد درازای کار کردن ضعف اقتصادی می باشد و تا زمانی که معضل اقتصادی حل نشود این طرز تفکر نیز در روستایی هست که مشارکت در طرحها بایستی همراه دستمزد باشد. بیشترین اندازه اعتقاد به مشارکت در طرحها بدون دریافت دستمزد براساس طبقه بندی روستاها مربوط به روستاهای متوسط با (57درصد) وکمترین اندازه اعتقاد مربوط به روستاهای کوچک(11 درصد) می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  4. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  5. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه