تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

قسمتی از متن پایان نامه :

اجرای طرح بهسازی و تعریض فضاها

مطالعه های صورت گرفته در خصوص اینکه در صورت اجرای طرح بهسازی در مسیر تعریض معابر چه اندازه اراضی خودرا از دست داده اید و یا واگذار نموده اید، نشان می دهد که از مجموع پاسخ گویان 48.8 درصد به گزینه بله و اظهار داشته اند که در اجرای طرح بهسازی بخشی از اراضی خود را از دست داده اند و 51.2درصد به گزینه خیر پاسخ داده اند.

مشارکت روستاییان دراجرای طرحهای عمرانی (نیروی انسانی)

امروزه تأثیر تعیین کننده نیروی انسانی و مشارکت آنها در اجرای طرحهای عمرانی روستا بر کسی پوشیده نیست واز میان عوامل تولید برای رشد وتوسعه یعنی منابع طبیعی و ثروت خداددادی، نیروی انسانی، سرمایه وتکنولوژی، این نیروی انسانی می باشد که سهم اصلی را بر عهده دارد و اگر می خواهیم به سمت توسعه حرکت کنیم و توسعه برای مردم امروز روستا و نسل های آینده باشد بایستی مردم روستا با رضایت کامل در برنامه های توسعه ای روستا مشارکت نمایند. در مطالعه اندازه مشارکت اهالی در اجرای طرحهای عمرانی در روستا از طریق  نیروی انسانی،27.5 درصد از اهالی، 6-4 روز اندازه مشارکت خودرا در پروژه های روستا اظهار نموده اند. 23.5 درصد 9-7 روز، 19.5 درصد 3-2 روز،22.5 درصد 10روز وبیشتر وتنها 7درصد 1روز، اندازه مشارکت خود را در طرحها و پروژه های روستا اظهار نموده اند. با مقایسه ارقام در می‎یابیم مشارکت اهالی در این زمینه، مناسب بوده می باشد. البته در بعضی مواقع عدم مشارکت افراد در طرحهای وپروژه های اجرایی روستا به این دلیل نیست که در واقع بدنبال دریافت وجهی در ازای مشارکت در طرحها هستند در بیشتر موارد عدم انطباق فصول بی کاری با مواقع اجرای پروژه مانع از مشارکت آنها می شودو روستائیان بایستی به این باور برسند که مشارکت روستائیان در اجرای طرحهای عمرانی روستا سبب به وجودآوردن آثار مثبت در جوامع روستایی می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  3. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  4. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  5. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه