عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مشارکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا

تشکیل شوراهای اسلامی در نواحی روستایی علاوه بر اینکه اقدامی بسیار موثر در فرآیند مردم سالاری ومشارکت مردم درتعیین سرنوشت خویش به شمار می رود، موجب می گردد در نواحی روستایی که پیش از ایجاد سازوکارموجود که دارای خلأمدیریتی بودند این خلا رفع می گردد. مطالعه های مربوط به مشارکت روستاییان در انتخابات شوراها نشان می دهد که، 98.25 درصد روستاییان محدوده مورد مطالعه در فعالیتهای سیاسی روستا مشارکت داشته اند و عقیده دارند که شرکت در انتخابات به معنای مشارکت در تعیین سرنوشت روستایی می باشد و انتخابات شوراها، به معنای مشارکت در موضوعات ریز و روزمره زندگی اجتماعی می باشد. وتنها 1.75درصد آنها تمایلی به شرکت در انتخاب نداشته اند وآنها معتقدندکه اعضای شورا با مردم ارتباط مستمر،مستقیم ومناسبی ندارندوشوراها نیز بایستی برای جلب اعتماد مردم کوشش کنند خدمت صادقانه و پیگیری های مجدانه برای حل معضلات مردم داشته باشند تا باز خورد مثبتی را در محیط روستایی به وجودآورند

شوراهای اسلامی روستایی به عنوان نهاد مشارکتی و مردمی در سطح روستاها که در واقع حلقه اتصال میان مردم وارگانها ودست اندرکاران اجرایی دولت می باشند تأثیر مهمی می توانددرفرآیند توسعه روستایی داشته باشداز مهمترین کارکردهای شوراهای اسلامی روستا، برنامه ریزی روستایی براساس نیازها و خواسته های محلی باشد. جدول (4-26) نشان می دهد که، 38.75 درصد پاسخگویان عقیده دارند اندازه  مشارکتشان  درانتخابات شورای اسلامی روستایشان در حد زیاد، 38درصد این اندازه را بسیار زیاد، 19 درصد این اندازه را متوسط،  2.25 درصد  کم و 2درصد نیزمیزان مشارکتشان در انتخابات شوراهای روستا را خیلی کم اظهار نموده اند. برای ترغیب بیشتر روستائیان در انتخابات بایستی سطح مشارکت و همکاری مردم با شوراهارا ارتقاء بخشیدوشوراها با انجام وظیفه قانونی و خدمت صادقانه، علاوه برجلب مشارکت مردم در برنامه های توسعه ی می توانند فضای صمیمانه و همکاری را در محیط روستا ایجاد کنندودر نتیجه تمامی این عوامل سبب ایجاد بازخورد مثبت در محیط روستا می گردد. براساس شکل (4-40)بیشترین اندازه مشارکت روستائیان در انتخابات براساس طبقه بندی روستاها مربوط به روستا شهر تمل با (42درصد ) می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  3. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  4. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه