عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

قسمتی از متن پایان نامه :

تأثیر مشارکت و توسعه اقتصادی اجتماعی

مشارکت با در نظر داشتن تأثیر پذیری و ایفای تأثیر ساکنین در برنامه های اجتماعی واقتصادی برای دستیابی به اهداف جمعی بویژه در مناطق روستایی از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. مشارکت اقتصادی واجتماعی علاوه برآنکه به ایجاد مکانیزمها و زیرساختها در جامعه منجر می گردد و به افزایش روحیه مشارکت جویی ومسئولیت پذیری در افراد کمک می کند و در مراحل گوناگون می تواند به تحقق اهداف طرح های عمران روستایی منجر گردد. در پاسخ به تأثیر مشارکت در توسعه اقتصادی و اجتماعی با در نظر داشتن شکل( 4-76)، 92.5 درصد تأثیر مشارکت را در توسعه اقتصادی و اجتماعی روستا خیلی پررنگ اظهار نموده اند وتنها 7.5درصد بانقش مشارکت در توسعه اقتصادی واجتماعی مخالفت نموده اند.

ودر ارتباط با تأثیر تأثیر مشارکت در توسعه اقتصادی واجتماعی وباتوجه به جدول (4-45)، 9 درصد تأثیر تأثیر مشارکت را در توسعه اقتصادی و اجتماعی روستا را خیلی زیاد،35.25درصد تأثیر مشارکت را زیاد، 36درصد این تأثیر را متوسط، 9.75 درصد کم و 2.5 درصد نیز تأثیر تأثیر مشارکت را در توسعه اقتصادی واجتماعی روستا خیلی کم اظهار نموده اند. روستاییان عقیده دارند عدم مشارکت آنها در بخش های اقتصادی سبب ضعف سرمایه گذاری در بخشهای مختلف می گردد. به مقصود افزایش راندمان تولیددر روستاها در نظر داشتن مشارکت اقتصادی روستاییان امری ضروری می باشد بایستی از استعداد جمعی ومشارکتی روستاییان در راستای امر تولید بهره برد. مشارکت زمینه های پذیرش نوآوری و مسئولیت پذیری، اعتماد مردم به یکدیگر، کار گروهی را به وجودمی آورد که همه این عوامل در نهایت سبب قرار گیری مشارکت

اجتماعی و اقتصادی در سطوح بالا و موجب توسعه روستا می گردد. مشارکت سبب کارآمدی اقتصاد روستایی و دستیابی به معیشت پایدار و برقراری نظام پایدار اقتصادی در روستاها می گردد.مشارکت سبب همکاری همگانی در بخشهای مختلف اقتصادی اعم از کشاورزی، خدمات وبازرگانی را ایجاد می کند ودر نتیجه مشارکت اجتماعی توان مالی وسلامت فکری را در حوزه اقتصاد افزایش می دهد و کسب ثروت را در روستاها امکان پذیر می‎کند. براساس شکل (4-78) بیشترین اندازه اعتقاد به تأثیر مشارکت در توسعه اقتصادی واجتماعی براساس طبقه بندی روستاها مربوط به روستاهای متوسط با (46درصد) وکمترین مربوط به روستاهای کوچک (11درصد)می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  3. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  4. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه