تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

قسمتی از متن پایان نامه :

وضعیت اشتغال

اشتغال نیز به نوبه ی خود می تواند تأثیر به سزایی در طریقه توسعه داشته باشد. به این شکل که مردم وقتی در جامعه ای احساس امنیت ورضایت داشته باشند. راحت تر اقدام به مشارکت در امور مختلف خواهند نمود وثمره این اقدام ضمن ابعاد مختلفی که دارد باعث می گردد زمینه برای ایجاد اشتغال و فرصت های جدید شغلی در جامعه به وجودآید که این خود منجر به توسعه و پیشرفت جامعه در سطوح مختلف می‎گردد.درمحدوده مورد مطالعه وضعیت شغلی پاسخ گویان در 5گروه مورد مطالعه قرار گرفته می باشد که در جدول زیر به آن پرداخته شده می باشد. از میان پاسخ گویان به پرسشنامه بر اساس جدول(4-5)، بیشتر پاسخگویان، 47.3 درصد، در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت بوده و بخش بیکاران 7.3 درصد، کمترین تعداد شاغلین در روستاها را به خود اختصاص داده می باشد. بیشترین فعالیت اقتصادی روستاییان مربوط به بخش کشاورزی می باشد. با در نظر داشتن اینکه ایجاد اشتغال وکسب درآمد در روستاها موجب تثبیت وعدم مهاجرت روستائیان به شهرها می گردد.اشتغال یکی از مهمترین ویژگی بازار کار می باشد که گستره آن بر همه مناطق دنیا، همه سطوح توسعه اقتصادی، سیاسی، شرایط فرهنگی ومذهبی واجتماعی حاکم می باشد به همین مقصود مسئولان و برنامه ریزان بایستی با نیاز سنجی در زمینه ایجاد اشتغال و شناسایی افراد بیکار در روستاها بیش از پیش کوشش کنند. برای ایجاد اشتغال در سطح روستاهای مورد مطالعه می توان از ظرفیت و پتانسیل های موجود در سطح روستاها در بخش‎های مختلف مانند گردشگری و کشاورزی بهره گیری نمود و زمینه های آموزش روستائیان به مهارتهای فنی و حرفه ای در روستاهای محدوده مورد مطالعه را به وجودآورد.

رضایت از طرحها و پروژه ها

4-2-1. رضایتمندی از محل سکونت

بشر در تعامل همیشگی با محیط خود می باشد ودر این تعامل کوشش در بکار گیری ابزارو امکانات محیطی در جهت رفع نیازهای خود می باشد. لذا محیطی  که بشر در آن زندگی  وفعالیت می کند بایستی برطرف کننده نیازهای آن باشد. اصولا تأمین این نیازها ست که تداوم سکونت را ممکن می سازد. از آنجا که به نظر می رسد رضایت از محل سکونت در نوع ومیزان مشارکت افراد در طرحها و پروژه ها ی عمرانی روستا موثر می باشد، با افزایش اندازه رضایت از محل سکونت، افزایش امیدواری به بهبود شرایط زندگی در آینده وافزایش ارائه خدمات به ساکنان، باعث تثبیت جمعیت وکاهش مهاجرت می گردد..همانطور که جدول (4-6)، نشان می دهد تنها 15.3 درصد رضایت کامل از محل سکونتشان دارند. 33 درصد افراد دارای رضایت زیاد، 34.75 در صد دارای رضایت متوسط و 11و 6 درصد دارای رضایت کم وخیلی کمی از محل سکونتشان هستند. وآنچه که می توان دریافت آن می باشد که روستاییان محدوده مورد مطالعه دارای رضایت نسبی از محل زندگی خود می باشند. دلیل اصلی نارضایتی روستائیان به دلیل محدود بودن امکانات وعدم توجه مسئولین به سرمایه گذاری در زیر ساختهای این روستاها و عدم تقویت بنیه اقتصادی می باشد. مسئولین می‎توانند مشوق های مناسب را برای مشارکت مردم و سرمایه گذاری بخش خصوصی در فعالیت های تولیدی و خدماتی را فراهم نماید ودر نهایت موجبات رضایتمندی روستاییان وتثبیت جمعیت در روستاها را به وجودآورد. از آنجاکه روستاها از منابع در آمدی محدودی برخوردارند و همچنین بودجه اختصاصی از سوی دولت و دستگاههای اجرایی برای روستاها پاسخگوی همه طرحها و برنامه های اجرایی در سطح روستاها نیست و روستاهای کشورمان مانند روستاهای محدوده مورد مطالعه از بسیاری امکانات عمران روستایی محروم هستند وهمین نارضایتی در طی سالهای اخیر حضور روستائیان ومشارکت آنان را در اجرای طرح ها و پروژه های روستایی کمرنگ کرده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  3. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  4. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه