تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

قسمتی از متن پایان نامه :

از معضلاتی که امروزه دامنگیر روستاهای محدوده مورد مطالعه می باشد، نیاز به درآمد برای آنان می باشد.عدم کفاف زمین های کشاورزی سبب ایجاد معضلات اقتصادی وکاستی هایی در این زمینه شده به همین دلیل توان وانگیزه مشارکت آنان- به ویژه مشارکت مالی-کاهش یافته می باشد.جدول (5-2) نشان می دهدکه به ترتیب بیشترین تمایل روستاییان به مشارکت نیروی انسانی، اهدای زمین،ومشارکت مالی بوده می باشد.از طرف دیگر، بسیاری از برنامه های طراحی شده برای روستاها مستلزم وجود امکانات مالی بالاست. طبیعتاً زمانی که بسیاری از روستاییان هنوز در دستیابی به درآمد کافی با مشکل مواجه اند،نمی توان انتظار داشت که در اجرای این برنامه ها مشارکت مطلوبی داشته باشند.انگیزۀ جلب مشارکت روستائیان، امید به آینده واحساس نیاز به شکوفایی می باشد که این امر تازمانی که معضلات درآمدی در درجه اول قرار دارد،فرصت ظهور پیدا نمی کند.همانطور که  در جدول آزمون ویلکاکسون نظاره می گردد 238واحد آماری دارای مشارکت  بیشتری در نیروی انسانی واهدای زمین می باشندو 97 واحد بیشتر از طریق مالی مشارکت می کنند و 65 واحد آماری دارای اندازه یکسانی برای مشارکت مالی و نیروی انسانی اعلام نمودند، از سوی دیگر سطح معنی داری آزمون برابر 0.000 شده واز خطای 5درصد کوچکتر می باشد و با در نظر داشتن یافته های فصل چهارم و با اتکا به به جداول (4-24)،(4-28)، (4-29)،(4-32)و(4-34) اندازه تمایل پاسخگویان به مشارکت در زمینه نیروی انسانی و اهدای زمین بیشتر از مشارکت در زمینه مالی می باشد. بنا براین فرض صفر یا فرض برابری اندازه مشارکت افراد در زمینه مالی و نیروی انسانی را رد می کنیم و نتیجه می گیریم اندازه مشارکت افراد از طریق نیروی انسانی واهدای زمین بیشتر از مشارکت در زمینه مالی می باشددر نتیجه را به نفع  رد می کنیم فرضیه اثبات می گردد که البته در نمودار زیر کاملاً این تفسیر مشهود می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  3. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  4. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه