تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

قسمتی از متن پایان نامه :

. مشورت با دیگران در انجام کارها

یکی از اصول بسیار مهم که در موفقیت کارها موثر می باشد بهره گیری از رأی و نظر جمعی می باشد که اصولاًدر قالب مشورت و مشورت خواهی حاصل می گردد مشورت به‌عنوان جلوه‌ای از مشارکت، نظامی بر مبنای همکاری فکری و عملی تابعان نهادی و نظامی در سطوح مختلف می باشد.جدول (4-13)، نشان می دهد که از مجموع پاسخگویان، 26.5 درصد از روستائیان با مشورت در انجام کارها با دیگران کاملاً موافق بوده اند. 61.75درصد موافق وآنها عقیده دارند مشورت با دیگران در انجام کارها سبب می گردد که کمتر دچار اشتباه شویم ونتیجه بهتری بدست آوریم. 10درصد متوسط، 1.5 درصد با مشورت در انجام کارها با دیگران مخالف و 0.5 درصد نیز کاملا مخالف بوده اند و عقیده دارند که هر فردی مسئول زندگی خود وخانواده اش می باشد ونیازی به مشورت با دیگران ندارند. در واقع اگر روستائیان در انجام کارها با دیگران مشورت کنند تمامی اعضاء درمورد روش‌های حل مسائل و معضلات و ارتقا و بهبود فعالانه اندیشیده و حاصل تفکر، تأمل، تعمق و تبادل‌نظرشان را در قالب طرح‌ها و پیشنهادهای بهینه شده ارائه می‌کنند. مشورت توأم با همفکری و هم اندیشی، خرد‌جمعی و روح همکاری می باشد که روستائیان می توانند مسائل و معضلات، فرصت ها و نیازهای عمومی خود وروستایشان  را مطالعه و شناسایی کنند و اهداف و آرمان‌هایشان تحقق پیدا کند.براساس شکل (4-17)بیشترین اندازه اعتقاد به مشورت براساس طبقه بندی روستاها مربوط به روستاهای بزرگ با (35 درصد )وکمترین مربوط به روستا های متوسط با (15 درصد )می باشد.

اندازه اعتقاد روستاییان به تصمیم گیری های گروهی

بررسیهای مربوط به اندازه اعتقاد روستائیان به تصمیم گیریهای گروهی نشان می دهد که 59.5 درصد پاسخگویان، به این امر که تصمیم گیری های گروهی بیشتر بهتر از تصمیم گیری های فردی می باشد اعتقاد داشته اند. و همچنین 25.5 درصد هم با این گزینه کاملاً موافق، 11.25 درصد نیز اعتقاد به تصمیم گیری گروهی را متوسط می دانند.با مقایسه پاسخ اهالی،درمی یابیم که روستاییان مشارکت در تصمیم گیری گروهی را به مشارکت در تصمیم گیری انفرادی ترجیح می دهند ومعتقدند در این شرایط برای افراد بیشتر امکان شرکت در فرایندهای تصمیم سازی و مداخله در تصمیم گیری ها فراهم می گردد. و2.5 درصد نیز اعتقاد خود رابه تصمیم گیری گروهی کم و1.25 درصد نیز باتصمیم گیری های گروهی کاملاً مخالف هستند واز علت های اصلی مشارکت گریزی آنها در فعالیتهای گروهی به دلیل فردگرایی، مسئولیت گریزی، ضعف اعتماد مردم نسبت به یکدیگر  تک الگو اندیشی، منفعت طلبی، فقدان آینده نگری، پائین بودن سطح سواد، پائین بودن پایگاه اجتماعی و اشتغال رسمی از مهمترین موانع اصلی ابراز قدرت و مشارکت در تصمیم گیری گروهی می باشدبر این  اساس روستائیان بایستی بدانند بدون حضور در تصمیم گیری گروهی، احقاق حقوق و رفع تبعیض در جوامع روستایی صورت نمی گیرد. برای ترغیب روستائیان به مشارکت در تصمیم گیری گروهی می توان از طریق رسانه های جمعی واز طریق آموزش  های رسمی و غیر رسمی رشد تفکر جمعی  را در جوامع روستایی ایجاد نمود. براساس شکل (4-19)بیشترین اندازه اعتقاد به تصمیم گیری گروهی براساس طبقه بندی روستاها مربوط به روستاهای کوچک (45درصد)، کمترین اندازه اعتقاد به تصمیم گیری گروهی مربوط به روستاهای متوسط (10درصد) می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  3. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  4. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه